Ó mennynek és földnek dicsőséges királyné asszonya, a mindenható Atyaisten fogadott leánya, Jézusunk, Urunk, Megváltónk szentséges anyja, a Szentlélek Isten tiszta jegyese, Magyarország örökös és kegyelmes asszonya, szeplőtelen szép Szűz Mária, íme nagy alázatossággal borulok szentséges lábadhoz, aki az élet gyümölcsét hoztad e világra.

Tehozzád folyamodik bűnös fejem, ó irgalmasságnak anyja, mert áldott vagy te az asszonyok között, sot magasan fölülmúlod mind a szenteket és angyali karokat; hisz a te szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus maga után a legmagasabb székbe helyezett a mennyei paradicsomban. Te követed, drágalátos szép rózsa, mint a szent szüzek közt a legelső, a mennyei bárányt és dicsőséges lábaddal az örökkévaló illatos kertben sétálsz; neked szolgálnak gyönyörűséges énekkel a mennyei szép karok; téged ölelget a királyok királya, Jézus Krisztus, mint édes anyját, mindenek fölött való szeretettel.

Ily dicsőségben ne feledkezzél meg bűnös szolgádról, hajolj a mi alázatos könyörgésünkre. Tudom, nem született világra ember, aki méltóságodat elégség képen magasztalta volna; de tudom azt hogy a te kegyességed oly nagy, hogy valaki tehozzád szívből folyamodott, soha meg nem csalatkozott, s ha valaki benned bízott, azt soha el nem vetetted magadtól.

Erre nézve én is nagy bízvást járulok elődbe, ó csodálatos szent Szűz, nagy alázatossággal kérve, fogadd szokott kegyelmeséggel szeretetemet, hódolatomat és szívbeli buzgóságomat, amellyel kívánnám, bárcsak angyali elmével dicsérhetnélek. De mivel ez sem elégséges a te dicsőséged kellő kinyilvánítására, mást nem mondhatok, hanem rövid szóval azt vallom Szent Anzelmus egyháztanítóval, hogy semmi tehozzád hasonló nincs, mert ami tenáladnál nagyobb, az egyedül az Isten, ami náladnál kisebb, az minden, ami nem Isten.

Engedd meg tehát, hogy úgy, amint tehetségemtől telik, dicsérhesselek téged. Örök hűséget fogadván anyai jóvoltodnak, íme fölajánlom elmémet, szívemet, minden ügyesbajos dolgomat, minden munkámat és imádságomat, éjjelemet, nappalomat, életemet, halálomat.

Oltalmadba ajánlom édes magyar hazámat és nemzetemet, buzgó imádsággal kérvén téged, hogy amint régente, most is hatalmas pártfogásoddal megvédelmezzed, és a te hű magyar népedet, amely magát mindenha Mária családjának vallotta, az egy igaz hitben, melyet dicső ős-eleink vallottak, egyesítsed és szeretetben megtartsad.

Magam részéről igaz lelkemre fogadom hogy ami csak rajtam múlik, megteszek mindent, hogy elfordítsam hazámról az isteni igazság büntető ostorát; valahol csak szerét tehetem, a sok bűnt megszüntetem, az igaz hitet szóval és tettel vallom s megvédem minden áron, és tiszta szívvel rajta leszek, hogy megadjuk neked híven azt a tiszteletet és szeretetet, melyet atyáinktól örököltünk és mellyel neked nemcsak mint keresztények, hanem kiváltképpen mint magyar nép tartozunk; ó kegyes, ó gyönyörűséges, ó édes szép Szűz Mária. Ámen.

(Esterházy Pál nádor imája a Milleneumkor, 1895-ben)


dugo@szepi.hu