Mise:

  Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk,
  a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által:
  (jungit manus et dicit:)
  fogadd el,
  (signat semel super hostiam
  et calicem simul, dicens:)
  és áld meg S ezeket az adományokat és ajándékokat,
  ezt a szent és tiszta áldozatot.
  (extensis manibus prosequitur)

  Elsősorban szent és katolikus Egyházadért ajánljuk fel néked:
  tartsd meg békében, őrizd épségben, erősítsd egységben,
  és kormányozd az egész földkerekségen a te szolgáddal
  N. pápánkkal és N. főpásztorunkkal, valamint a katolikus
  és apostoli hit minden igaz őrzőjével együtt.

  Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról N.N.

  Emlékezzél meg minden jelenlévőről is,
  akinek hitét és buzgóságát jól ismered. Emlékezzél meg azokról, akikért ezt a
  dicsőítő
  áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják
  önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért,
  üdvösségük és jólétük reményében,
  és áldozati adományukat néked, az élő, örök és igaz Istennek szentelik.

  A szentek közösségében megünnepeljük
  azt a szentséges napot, amelyen ami Urunk, Jézus Krisztus,
  érettünk áldozatul adta magát;
  egyúttal pedig tisztelettel megemlékezünk elsősorban
  a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünknek és
  Urunknak, Jézus Krisztusnak édesanyjáról, valamint
  Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről,
  Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab,
  Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról;
  Linusz, Klétusz, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogon, János és
  Pál Kozma és Damján vértanúidról
  és minden szentedről.
  Az ő érdemeikért és könyörgésükre add,
  hogy mindenben érezzük oltalmadat.
  (Manibus extensis prosequitur)
  Kérünk tehát, Istenünk, ezt az áldozati adományt fogadd
  el kegyesen tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől.

  Ma éppen azon a napon ajánljuk fel néked,
  amelyen Urunk, Jézus Krisztus tanítványaira bízta
  teste és vére szent titkának ünneplését.
  A te békédben irányítsd éltünk napjait,
  ments meg minket az örök kárhozattól, és végy fel választottaid körébe!
  (Iungit manus)
   (tenens manus expansas super oblata dicit:)
  Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt,
  tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé,
  hogy legyen ez számunkra szeretett Fiadnak, a mi Urunk,
  Jézus Krisztusnak teste és vére.
  (Iungit manus)

  A mai estén, amelyen Jézus értünk
  és minden ember üdvösségéért vállalta a kínszenvedést,
  tiszteletreméltó szent kezébe vette a kenyeret,
  és szemét az égre emelete, tehozzád az Istenhez,
  mindenható Atyjához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak
  adta, és így szólt:

  VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN:
  mert ez az én testem, mely értetek adatik.

  (genuflexio)

  A vacsora után ugyanígy,
  tiszteletreméltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet,
  majd ismét hálát adva áldást mondott,
  odaadta tanítványainak, és így szólt:

  vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan:
  mert ez az én Vérem kelyhe,
  az új és örök szövetségé,
  mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
  Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

  (genuflexio)

  Íme, hitünk szent titka:

  Halálodat hirdetjük, Urunk,
  és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.

  Megemlékezünk tehát, Istenünk, mi, a te szolgáid
  és a te szent néped,
  Fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről,
  a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybemeneteléről,
  és bőkezű ajándékaidból felajánljuk magasztos Fölségednek
  ezt a tiszta, szent és szeplőtlen áldozati adományt:
  az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét.

  Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el,
  amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát,
  ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát és azt a szent és szeplőtlen áldozati
  adományt,
  amelyet főpapod, Melkizedek mutatott be néked.

  Mély alázattal kérünk, mindenható Istenünk,
  szent angyaloddal vitesd áldozatunkat mennyei oltárodra
  isteni Fölséged színe elé, hogy mindnyájunkat,
  akik ennek az oltárnak áldozatából részesülve
  Fiadnak szentséges testét és vérét magunkhoz vesszük,
  (erigit se atque seipsum signat, dicens:)
  a mennyei áldás és kegyelem teljessége töltsön el.

  Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról is, N.N.,
  akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából,
  és a béke álmát alusszák.
  Iungit manus és orat aliquantulum pro iis.
  Deinde,extensis manibus, prosequitur:
  Kérünk, Urunk, add meg nekik és minden, Krisztusban elhunyt hivőnek a
  boldogság, a világosság és a béke országát.

  (manu dextra percutit sibi pectus, dicens:)
  Nekünk is, bűnös szolgáidnak,
  akik végtelen irgalmasságodban bizakodunk, adj kegyesen némi részt
  és közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal:
  Jánossal, Istvánnal, Mátyással,
  Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal,
  Perpetuával, Ágotával, Luciával, Ágnessal, Ceciliával, Anasztáziával és az
  összes többi szenteddel:
  és kérünk, bár meg nem érdemeljük,
  végtelen irgalmadból mégis bocsáss be minket szenteid körébe.

  Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus,
  a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted,
  áldod meg, és adod nékünk.

  őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten,
  a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség
  mindörökkön örökké.

  Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk,
  a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által:
  (jungit manus et dicit:)
  fogadd el,
  (signat semel super hostiam
  et calicem simul, dicens:)
  és áld meg S ezeket az adományokat és ajándékokat,
  ezt a szent és tiszta áldozatot.

  Elsősorban szent és katolikus Egyházadért ajánljuk fel
  néked:
  tartsd meg békében, őrizd épségben, erősítsd egységben,
  és kormányozd az egész földkerekségen a te szolgáddal
  N. pápánkkal és N. főpásztorunkkal, valamint a katolikus
  és apostoli hit minden igaz őrzőjével együtt.

  Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról N.N.

  Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akinek hitét és buzgóságát jól ismered.
  Emlékezzél meg azokról, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy
  akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük
  és jólétük reményében, és áldozati adományukat néked, az élő, örök és igaz
  Istennek szentelik.

  A szentek közösségében megünnepeljük azt a szentséges napot, amelyen ami
  Utunk, Jézus Krisztus, érettünk áldozatul adta magát; egyúttal pedig
  tisztelettel megemlékezünk elsősorban a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról,
  Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak édesanyjáról, valamint Szent
  Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András,
  Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé
  apostolaidról; Linusz, Klétusz, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc,
  Krizogon, János és Pál Kozma és Damján vértanúidról és minden szentedről. Az ő
  érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat.
  (Manibus extensis prosequitur)
  Kérünk tehát, Istenünk, ezt az áldozati adományt fogadd el kegyesen tőlünk,
  szolgáidtól és házad egész népétől.
  Ma éppen azon a napon ajánljuk fel néked, amelyen Urunk, Jézus Krisztus
  tanítványaira bízta teste és vére szent titkának ünneplését. A te békédben
  irányítsd éltünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és végy fel
  választottaid körébe!
  (Iungit manus)

  (tenens manus expansas super oblata dicit:)
  Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd
  rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez
  számunkra szeretett Fiadnak, a mi Urunk; Jézus Krisztusnak teste és vére.
  (Iungit manus)

  A mai estén, amelyen Jézus értünk és minden ember üdvösségéért vállalta a
  kínszenvedést,
  tiszteletreméltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelete,
  tehozzád az Istenhez, mindenható Atyjához, majd hálát adva áldást mondott,
  megtörte, tanítványainak adta, és így szólt:

  VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN:
  mert ez az én testem, mely értetek adatik.

  A vacsora után ugyanígy, tiszteletreméltó szent kezébe vette ezt a csodálatos
  kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, odaadta tanítványainak, és így
  szólt:

  vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan: mert ez az én Vérem kelyhe, az új és
  örök szövetségé, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
  Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

  (genuflexio)

  Íme, hitünk szent titka:

  Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem
  jössz.

  Megemlékezünk tehát, Istenünk, mi, a te szolgáid és a te szent néped, Fiadnak,
  Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról,
  dicsőséges mennybemeneteléről, és bőkezű ajándékaidból felajánljuk magasztos
  Fölségednek ezt a tiszta, szent ás szeplőtlen áldozati adományt: az örök élet
  szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét.

  Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz
  szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát és azt a
  szent és szeplőtlen áldozati adományt, amelyet főpapod, Melkizedek mutatott be
  néked.
  Mély alázattal kérünk, mindenható Istenünk, szent angyaloddal vitesd
  áldozatunkat mennyei oltárodra isteni Fölséged színe elé, hogy mindnyájunkat,
  akik ennek az oltárnak áldozatából részesülve Fiadnak szentséges testét és
  vérét magunkhoz vesszük,
  erigit se atque seipsum signat, dicens:)
  a mennyei áldás és kegyelem teljessége töltsön el.

  Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról is, N.N.,
  akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát
  alusszák.
  Iungit manus és orat aliquantulum pro iis.
  Deinde,extensis manibus, prosequitur:
  Kérünk, Urunk, add meg nekik és minden, Krisztusban elhunyt hivőnek a
  boldogság, a világosság és a béke országát.

  (manu dextra percutit sibi pectus, dicens:)
  Nekünk is, bűnös szolgáidnak,
  akik végtelen irgalmasságodban bizakodunk, adj kegyesen némi részt és
  közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal:
  Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral,
  Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpetuával, Ágotával, Luciával,
  Ágnessal, Ceciliával, Anasztáziával és az összes többi szentteddel: és
  kérrünk, bár meg nem érdemeljük, végtelen irgalmadból mégis bocsáss be minket
  szenteid körébe.

  Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, a mi Urunk által
  teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg, és adod nékünk.

  őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel
  egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.

  A szentmise olvasmányai:
  Iz 35,1-6a.10: Örvend majd a pusztaság és a járatlan vidék,
  és virul majd a sivatag, mint a liliom.
  Jak 5,7-10: Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig.
  Mt 11,2-11: Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.


dugo@szepi.hu