Kalazanci szent József aranymondásaiból.


  1. A szerzetben a koronát munka és küzdelem előzi meg.
  2. Az él biztonságban a szerzetben, aki nem magának, hanem Istennek él.
  3. Tolvaj az, aki a szerzetben eredmény nélkül
  4. Rosszul használja celláját az, aki abban vagy nem társalog Krisztussal vagy nem munkálkodik Krisztusért.
  5. Hogyan fog meghalni az Úrban az a szerzetes, aki az életben az Úrért nem fáradozott?
  6. Nem számít az, hogy meddig voltál a szerzetben, hanem, hogy milyen jól éltél.
  7. A szerzetest ugyan ékesíti a tudomány, de az erény koronázza meg.
  8. A szerzetesnek példája a világiaknak élete és halála.
  9. A nyelv használata a szerzetes szívének és eszének harsonája.
  10. Távol álljon a szerzetestől a kétszínűség, hogy hangja Jákobé, keze Ézsaué legyen.
  11. A kíváncsi szerzetes önmagáról feledkezik meg.
  12. Mikor a városban jársz, ne feledd, hogy szerzetes vagy, nem pedig festő.
  13. A szerzetes, ki idegen dolgokkal törődik, magáról és saját dolgairól feledkezik meg.
  14. Istennek nem szolgálhat az a szerzetes, aki maga fölött nem tud uralkodni.
  15. Az a szerzetes nem tudja magát szeretni, aki nagyon kedvez önmagának.
  16. Jaj annak a szerzetesnek, akinek inkább szívén fekszik egészsége, mint szentsége.
  17. A jó szerzetes nem kevésbé kedves az Istennek, ha beteg, mint akkor, ha egészséges.
  18. Nem lesz jajszó a betegszobában, ha türelem volt a betegben és szeretet a beteg ágya mellett.
  19. A jó szerzetes megveti a világot és örül, ha az is megveti őt.
  20. Jó, ha te elhagytad a világot, de még jobb azon lenni, hogy az is elhagyjon téged.
  21. Mit használ, hogy a világot elhagytad, ha a szerzetben bűnbánatot nem tartasz.
  22. Nem szerzetes az a világon kívül élve, kit rokonairól való folytonos gondoskodás tart lebilincselve.
  23. Az az igazi szerzetes, aki valóban mondhatja,: Deus meus et omnia.
  24. Nem szegény az, aki nem érzi a szegénység kellemetlenségeit.
  25. Nem tiszta az, aki a tisztaság ellenségétől nem menekül tüstént.
  26. A tétlen szerzetesre a sátán kiveti hálóját, és meg is fogja áldozatát.
  27. A hanyag szerzetes az ördögnek öröme.
  28. A buzgó szerzetes a sátánnak ostora.
  29. Nem engedelmes az, aki engedelmességében saját ítéletét követi.
  30. Aki nem tartja elöljáróját Isten helyetteséül, Isten sem tartja őt gyermekéül.
  31. Nem az elöljárót, hanem saját magát csalja meg az, aki a nem akarás helyett azt mondja, hogy nem bírja.
  32. A szerzetesnek méreg saját akarata.
  33. Nem él szerzetes módon, aki a bocsánatos vétekre nem gondol.
  34. Ha a világi emberben levő vétkek visszatetszenek Istennek, hogyan fognak tetszeni a szerzetesben levők?
  35. Mint a labdával, úgy játszik az ördög a hiú szerzetessel.
  36. A haragvó szerzetes az egész poklot felébresztő villám.
  37. A szelíd szerzetes állásának dísze, szerzetének ékessége.
  38. Aki a szerzetben békességben óhajt élni társaival, senkinek se mondjon ellen.
  39. Ha a szerzetben a jók közt nem vagy jó, hogyan leszel a rosszak közt jó?
  40. Hálátlan szerzetes az, aki azt gondolja, hogy többet adott a szerzetnek, mint amennyit tőle kapott.
  41. Nyugtalanul fogsz élni, hacsak egy szenvedély is uralkodik benned, jóllehet a többit mind megölted.
  42. Jaj annak, ki másokat szóval tanít, de példájával a kárhozatba taszít.
  43. Hogy lehetsz a világ világossága, ha még magadnak sem világítasz?
  44. Másoknak használni, magának ártani esztelenség, nem szeretet.
  45. Krisztus szolgája tűrve tűr, keveset beszél, de annál többet tesz Krisztusért.
  46. Nem Istennek, hanem magának szolgál az, aki Isten szolgálatában folyton a saját előnyét törekszik biztosítani.
  47. A szerzetesnek annyi erénye van, amennyi alázatossága.
  48. Az Úr szolgája nem azért él, hogy egyék, hanem azért eszik, hogy éljen és szolgáljon.
  49. Krisztus szolgája törekszik a szentségre, nem kíván csak külsőleg szentnek látszani.
  50. Nem lehet Istennek bizalmas szolgája, aki az imának nem barátja.
  51. Nem nyerheti meg Krisztust, aki nem tud szenvedni Krisztusért.
  52. Krisztus szolgája Isten szeretetéből nem gondol saját hasznára.
  53. Semmit sem adtál Krisztusnak, ha egész szívedet nem adtad az Úrnak.


dugo@szepi.hu