A Magyar Katolikus Egyház történeti kronológiája (1945-1998)
 
1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956 
1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968 
1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980 
1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992 
1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
1945
 
március 17.  A kormány elrendeli a 100 holdon felüli birtokok, köztük az egyházi birtokok kisajátítását és kiosztását, kártalanítást ígérve.
március 29.  Serédi Jusztinián hirtelen halála 61 éves korában. 1927 óta volt esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása.
április 2.  Apor Vilmos gyõri püspök életét adja a tisztaság erényének védelmében.
április 3.  Angelo Rotta pápai nunciusnak vissza kell térnie Budapestrõl Rómába, mert kiutasítják az országból.
május 19.  Mindszenty József veszprémi püspök, Shvoy Lájos székesfehérvári püspök visszatérnek székhelyükre Sopronkõhidáról, ahol a nyilasok fogva tartották õket.
május 24.  A Magyar Püspöki Kar közös pásztorlevelet ad ki a közelmúlt háborús eseményeirõl, az erkölcs helyreállításáról, a földreformról, "Adja Isten, hogy az új birtokosok boldogulása vigasztalja az egyházat veszteségeiért és gondjaiért."
július-október  Szlovákia magyar lakta területeirõl 86 magyar papot kiutasítanak, 21 ellen eljárás indul.
augusztus 9.  Az Actio Catholica Országos Elnöksége Új Ember címmel hetilapot indít. Felelõs szerkesztõje Pénzes Balduin bencés tanár.
augusztus 16.  Mindszenty József esztergomi érsek kinevezésének kelte.
augusztus 19-20.  A budapesti amerikai misszió Salzburgból visszahozza Budapestre a Szent Jobbot. A következõ napon tízezrek vesznek részt a Szent Jobb körmeneten. 
szeptember 9.  Kelemen Krizosztom pannonhalmi fõapát megnyitja a csepeli bencés gimnáziumot. 
szeptember 17.  Grósz József kalocsai érsek hivatalosan értesíti Mindszenty József veszprémi püspököt, hogy XII. Piusz pápa kinevezte esztergomi érseknek. A pápa Bánáss László debreceni plébánost nevezi ki veszprémi apostoli kormányzónak.
október 7.  Mindszenty József ünnepélyes székfoglalása az esztergomi bazilikában.
november 14.  Mindszenty József körlevélben tiltakozik a szlovákiai magyarság üldözése miatt. november 20. A Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság elrendeli a német nemzetiségi lakosság áttelepítését Németországba.

1946
február 1.  A nemzetgyûlés Magyarországot köztársasággá nyilvánítja. Ezzel megszûnik az egyház közjogi szerepe.
február 18.  XII. Piusz pápa Mindszenty József esztergomi érseket bíborosi méltóságra emeli. 
május 4.  A Püspöki Kar pásztorlevelet bocsát ki a katolikus iskolák és a hitoktatás védelmére. 
május 5.  Mindszenty bíboros férfi zarándoklatot vezet Máriaremetére.
május 14.  Fõvárosi katolikus küldöttség tiltakozó memorandumot nyújt át Nagy Ferenc miniszterelnöknek, amelyben az egyház- és vallásellenes propagandát sérelmezi. 
május 19.  Mindszenty bíboros a Szent István bazilika elõtt Mária ájtatosságot vezet. 
június 2.  XII. Piusz pápa kinevezi Papp Kálmán soproni plébánost gyõri püspökké.
június 10.  A KALOT S00 falu küldötteinek részvételével nagy találkozót rendez, amelyet a szovjet ifjúsági küldöttség szónoka is köszönt.
június 26.  Az elmúlt évben 52 fiú- és leánygimnázium, 20 gazdasági középiskola, 35 tanító-, tanítónõ- és óvónõképzõ és közel 3000 népiskola mûködött katolikus iskolaként.
július 4.  Rajk László belügyminiszter feloszlatja a Magyar Cserkészszövetséget, és a KALOT-ot, a következõ hetekben július 27-ig más egyesületeket is.
július 20.  A püspöki kar átiratban tiltakozik a katolikus egyesületeket ért feloszlatások miatt.
augusztus 20.  Budapesten a Szent Jobb körmeneten hatalmas tömeg vesz részt.
szeptember  Az 1946-47. tanévre 28 ezer tanulót iratnak be a katolikus gimnáziumokba és a velük kapcsolatos általános iskolákba, néhány ezerrel többet, mint az elõzõ évben. 
szeptember 7-8.  A görögkatolikus magyarok máriapócsi ünnepségén Mindszenty József esztergomi és Czapik Gyula ed érsek beszédet mondanak.
szeptember 21-22.  Szent Gellért csanádi püspök vértanúhalálának 900 éves évfordulóján Szegeden nagy egyházi ünnepséget rendeznek.
november 17.  Elkezdik a dél szlovákiai magyarok deportálását a Szudéta vidékre, a kitelepített németek helyére. A kényszerkitelepítés 1947. február 25-ig tart.

1947
március 24-április 3.  Nagybudapest 97 templomában 155 missziós atya népmissziókat tart. 180600 felnõtt és több mint 100000 iskolás végez szentgyónást.
április 13.  Székesfehérvárott országos megemlékezést tartanak Prohászka Ottokár püspök halálának huszadik évfordulóján.
április 26.  Ledöntik Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök budapesti szobrát.
augusztus eleje  A püspöki kar levélben kéri a magyarországi németek kitelepítésének beszüntetését.
augusztus 14-16.  Esztergomban országos ünnepséggel kezdik a "Boldogasszony Évet". Jelen van 60000 zarándok.
augusztus 20.  Több százezres körmenet kíséri a Hõsök terére Szent István jobbját. 
szeptember 7-8.  Máriapócsi búcsú százezernél több zarándok részvételével. 
szeptember 8.  Szombathelyen ünneplik a Boldogasszony Évet. 
szeptember 14. Férfiak gyalog zarándoklata Mániaremetére
szeptember 19-21.  Boldogasszony-évi ünnepség Egerben.
október 1.  Mindszenty József pásztorlevelet bocsát ki a szlovákiai deportálások és a hazai németek kitelepítése ellen.
október 5.  Budapesten országos Mária-kongresszus.
október 6.  Sík Sándor átveszi a Piarista Rend magyar rendtartományának vezetését. 
október 8.  Boldogasszony-évi ünnepség Vácott.
december 4.  Az országgyûlés megszavazza a felekezetek teljes egyenjogúságát (1947: 32. tc.).

1948
április eleje.  Államosítják a Szent István Társulat nyomdáját, a Stephaneumot. 
április 24-25.  Mária-ünnepség Gyulán 37 község részvételével.
május 9-15.  Egy héten át tartanak a Mária-ünnepségek Debrecenben.
május 11.  Mindszenty bíboros püspökkari körlevélben kilátásba helyezi az egyházi fenyítést az iskolák államosítását támogatókkal szemben.
május 13.  A fatimai májusi ájtatosságon a budapesti Szent Gellért-hegyi sziklakápolna elõtt százezernyi hívósereg vesz részt.
május 19.  Ortutay miniszter levélben hívja a Püspöki Kart tárgyalásokra az iskolák ügyében. 29-i válaszában Mindszenty bíboros kéri, hogy a kormány vegye le a napirendrõl az iskolák államosításának ügyét.
május 20.  XII. Piusz pápa kinevezi Rogács Ferenc szombathelyi püspöki vikáriust pécsi segédpüspökké.
május 22-23.  A Makón rendezett Mária-napon 57 községbõl 85000 hívó vesz részt. június. Országszerte tíltakozások az iskolák államosítása ellen.
június 5-6.  Máriagyúd 800 éves ünnepségen 150000 zarándok vesz részt. 
június 12-13.  Baján Mária-napok hatalmas hívõ sereg részvételével.
június 16.  Az országgyûlés megszavazza az egyházi iskolák államosítását (1948: 33. tc.). 
augusztus 5.  A szegedi Mária-napok.
augusztus 8.  Meghal Madarász István, 1939-tõl kassai püspök, aki 1945-ben székhelyét áttette Hejcére.
augusztus 15.  A budapesti belvárosi Nagyboldogasszony templom 900 éves jubileuma. augusztus 20. Ezévben a Szent Jobb körmenet elmarad.
szeptember 7-8 A Zalaegerszegen rendezett Mária Kongresszus.
november 5.  A Püspöki Kar hálás köszönetét fejezi ki az ország prímásának, Mindszenty Józsefnek apostoli munkájáért.
november 19.  Letartóztatják Zakar Andrást, Mindszenty bíboros boros titkárát. 
december 26.  Mindszenty József esztergomi érseket letartóztatják.

1949
január 23.  A Püspöki Kar a hazai egyház igen súlyos helyzetében pásztorlevéllel fordul a hívekhez. 
február 3-8.  A budapesti Népbíróság Mindszenty bíborost életfogytiglani börtönbüntetésre ítéli. 
április 19.  Életének 61. évében elhunyt Bánáss László veszprémi püspök.
augusztus eleje.  XII. Piusz pápa Badalik Bertalant, a budapesti domonkos rendház perjelét, kinevezi veszprémi püspökké.
szeptember 5.  Rendelet eltörli az iskolai kötelezõ hitoktatást (1949:5). 
szeptember 8.  A Püspöki Kar körlevelet ad ki a hitoktatásról.

1950
január l.  Budapest a váci és a székesfehérvári egyházmegyék részeivel bõvül.
június 8. és 9.  A két éjszaka folyamán a jugoszláv határhoz közelebb fekvõ szerzetesházak lakóit, 413 férfi és nõi szerzetest, az ország belsejében fekvõ egyházi épületekbe szállítanak teherautókon.
június 19.  Az éjszaka folyamán a budapesti és vidéki szerzetesházak egy részének lakóit, 1120 szerzetest egyházi kényszertartózkodási helyre szállítanak.
június 28.  Tárgyalások indulnak a kormány képviselõi és az egyház megbízottai között. 
július 5.  Az esztergomi fõkáptalan Beresztóczy Miklóst választja káptalani helynökké.
július 11. és augusztus 14.  További 187 szerzetest visznek el éjszaka otthonukból kényszertartózkodási helyre.
július 18.  Az Apostoli Szentszék Hamvas Endre csanádi püspököt kinevezi az esztergomi Fõegyházmegye apostoli kormányzójává.
augusztus 1.  A papi békemozgalom alakuló gyûlést tart, Horváth Richárd megfogalmazza a mozgalom célját.
augusztus 30.  Az állam és egyház közötti megállapodást aláírja Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter és a püspöki kar nevében Grõsz József.
szeptember 1.  A Püspöki Kar e napi hatállyal feláIlítja a Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémiát, miután törvényerejû rendelet (1950:23) az 1949-50. tanév végével a budapesti egyetem hittudományi karát leválasztotta az egyetem szervezetérõl.
szeptember 6.  Dudás Miklós hajdúdorogi püspök felállítja a görög katolikus Papnevelõ Intézetet. 
szeptember 7.  Törvényerejû rendelet (1950:34) megvonja a szerzetesrendek mûködésének engedélyét, kivéve a megengedett nyolc katolikus gimnázium ellátásához szükséges négy kijelölt tanítórendet. Rendenként 40-45 szerzetes maradhat meg. A bencések, ferencesek, piaristák és a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanõvérek tarthatnak fenn két-két gimnáziumot.
szeptember 8.  Vácott az egyházmegye teológusainak száma 97, ebbõl 12 egyetemeken tanul. 
szeptember 15 A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelettel szabályozza az iskolai hitoktatást.
október 7- december 5.  A még le nem foglalt szerzetesházakat el kell hagyniuk a szerzeteseknek és szerzetesnõvéreknek, az épületeket át kell adniuk a hatóságoknak.
november 20.  XII. Piusz pápa Endrey Mihály váci kanonokot második egri segédpüspökké, Bárd János kalocsai kanonokot Kalocsa segédpüspökévé nevezi ki.

1951
március 11.  XII. Piusz pápa Szabó Imre budapesti krisztinavárosi plébánost, budapesti érseki helynököt, esztergomi segédpüspökké nevezi ki.
április.  XII. Piusz pápa Sárközy Pál Endre kormányzó apátot kinevezi pannonhalmi fõapáttá. 
május 3 A székesfehérvári székesegyházban püspökké szentelik Kisberk Imre kanonokot, székesfehérvári belvárosi plébánost, akit XII. Piusz pápa március 11-én székesfehérvári segédpüspökké nevezett ki.
május 18.  után felállítják az Állami Egyházügyi Hivatalt.
június.  Az Állami Egyházügyi Hivatal az összes egyházmegyei hatósághoz miniszteri biztost nevez ki, hogy ellenõrizze az egyházi hatóságok mûködését, és az állam egyházpolitikáját érvényre juttassa.
június eleje.  Letartóztatják Grósz József kalocsai érseket és nyolc társát. Ezután Czapik Gyula egri érsek a Püspökkari Konferenciák elnöke.
július 3.  Törvényerejû rendelet (1951:20) szerint a fõbb egyházi tisztségek (érsek, püspök, segédpüspök, apát, tartományfõnök) csak az Elnöki Tanács elõzetes hozzájárulásával tölthetõk be.
július 3.  A Püspöki Kar nyilatkozatot tesz a Népköztársaság törvényei iránti szolidaritásról és helyesli a katolikus papok békemozgalmát.
július 21.  A parlament dísztermében a megyéspüspökök, a segédpüspökök valamint az érseki és püspöki helynökök Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök kivételével esküt tesznek a Magyar Népköztársaság alkotmányára.
július 28.  Grõsz József kalocsai érseket 15 évi, társait 8-13 évig terjedõ börtönbüntetésre ítéli a Legfelsõbb Bíróság.
július-augusztus  A miniszteri biztosok mindenütt békepapokat helyeztetnek a püspöki irodákba püspöki helynöknek, irodaigazgatónak és titkárnak.
augusztus 7.  A Püspöki Kar határozatot hoz, hogy kivétel nélkül minden egyházi földingatlant szeptember 1-ig fel kell ajánlani az államnak.
szeptember 4.  Az Ecclesia Szövetkezet alakuló közgyûlést tart.
szeptember-október  A püspökök körleveleikben békekölcsön jegyzésére buzdítják a híveket. Az év folyamán a budapesti Regnum Marianum plébániatemplomot a Városliget szélén városrendezés miatt lebontják.

1952
Az év elején  a hatóságok igénybe veszik a veszprémi papnevelõ intézet épületét.
június  A hatóságok igénybe veszik a pécsi, szombathely és váci papneveló intézetek épületeit. Megmarad az egri, esztergomi, gyõri hajdúdorogi (Nyíregyházán) és szegedi mint egyházmegyeközi szeminárium és a budapesti központi szeminárium.
október 27.  Az egri érsek utasítja papjait, hogy rendszeres, kikérdezéssel végzett hitoktatást csakis iskolaépületben szabad tartani, és csak azoknak a tanulóknak, akik a tanév elõtt arra szüleik által jelentkeztek.
Az év folyamán  a püspökök számos körlevelet adnak ki, amelyekben a tavaszi mezõgazdasági munkák elvégzésére, fémhulladék gyûjtésére buzdítanak.

1953
március  A püspökök körleveleikben a tavaszi mezõgazdasági munkák elvégzésére buzdítanak. 
április 6.  húsvéthétfõ Pétery Józsefet, 1942 óta váci püspököt, Hejcére internálják. Az egyházmegye vezetését Kovács Vince segédpüspök veszi át.
április 30.  Élete 73. évében elhunyt Schütz Antal piarista egyetemi tanár, a magyar teológiai irodalom kiváló mûvelõje.
május 10.  Felolvassák a Püspöki Kar körlevelét, amely méltatja a kormány terveit, és figyelmeztet a május 17-re kitûzött országgyûlési képviselõ választásokra.
június  Székesfehérvárott a megszûnt szeminárium épületében megnyílik az Országos Papi Otthon. - A püspökök körleveleikkel az aratási és betakarítási munkák elvégzésére buzdítanak.
Az év folyamán  a Püspöki Kar határozata szerint minden egyházmegyének saját nyugdíjintézete útján kell gondoskodnia a munkaképtelen papjainak "létminimumáról".

1954
január l.  "Szolidaritás" néven háziipari termelõ- és értékesítõ szövetkezet alakul munka nélkül maradt szerzetesek és szerzetesnõk foglalkoztatására.
március 16.  A Püspöki Kar közös pásztorlevélben buzdítja a híveket a mezõgazdasági munkák gondos elvégzésére.
október 23-24.  A Hazafias Népfront alakuló kongresszusa. Czapik Gyula egri érsek is felszólal. 
október  A Katolikus Papok Országos Békebizottsága csatlakozik a Hazafias Népfronthoz.

1955
május 4.  A Szent István Társulat 100. jubiláris közgyûlését tartja.
június 23.  A Béke Világtanács Helsinkiben tartott ülésére Czapik Gyula egri érsek meghívást kap és beszédet mond.
augusztus  A fõpásztorok a nagyüzemi szövetkezeti gazdálkodásra buzdítják földmûves híveiket. 
október 14.  Az igazságügyminiszter Czapik Gyula egri érsek kérésére engedélyezi Grósz József érsek börtönbüntetésének megszakítását.

1956
április 25.  Czapik Gyula, 1943-tól egri érsek, 1951-tõl a Magyarországi Püspökkari Konferenciák elnöke elhunyt..
május 11.  A Püspöki Kar amnesztiát kér Grösz József kalocsai érsek részére. EIfoglalhatja érseki székét és átveheti a Püspökkari Konferenciák elnöki tisztét.
augusztus 12.  Megszûnik a Kereszt címû lap, amit a Szentszék áprilisban indexre tett, és helyette megjelenik a Katolikus Szó elsõ száma, mint a Katolikus Papok Országos Békebizottságának kétheti lapja.
október 13.  A Püspöki Kar hosszú nyilatkozatot tesz közzé az abortusz ellen.
október 28.  XII. Piusz pápa körlevelet ad ki a magyarországi eseményekkel kapcsolatban "Luctuosissimi eventus" kezdettel, amelyben kifejezi rokonszenvét a magyar nép iránt. 
október 30.  Mindszenty József bíboros kiszabadul felsõpetényi fogságából, bejelenti prímási hivatalának újrafelvételét. Felfüggeszti a papi tevékenységtõl a papi békemozgalom ll vezetõjét, és Budapest azonnali elhagyására utasítja õket.
november 1.  Mindszenty bíboros beszédet mond, az eseményeket szabadságharcnak minõsíti. 
november 3.  Mindszenty József este 10 órakor rádióbeszédet mond.
november 4.  Mindszenty József bíboros a budapesti amerikai követségen kér menedékjogot. Az esztergomi egyházmegyét Witz Béla vezeti mint általános helynök.
december 31.  Az Elnöki Tanács megszünteti az Állami Egyházügyi Hivatalt. Feladatkörét a Mûvelõdésügyi Minisztérium veszi át.

1957
január vége  Witz Béla esztergomi általános helynök közli Rómával lemondását az esztergomi fõegyházmegye vezetésérõl.
február 9.  Grósz József kalocsai érsek szentszéki felhatalmazás alapján Endrey Mihály egri segédpüspököt nevezi ki speciális delegátusnak az esztergomi fõegyházmegye kormányzására. február Megbeszélések indulnak a Püspöki Kar és az áIlam között az állam és az egyház viszonyáról és a Püspöki Karnak a békemozgalomba való bekapcsolásáról.
március 24.  Törvényerejû rendelet (1957:22) újra szabályozza az egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulást.
április 10.  A Püspöki Kar nyilatkozatot ad ki arról, hogy bizalommal nézi a kormány törekvéseit. 
május 23.  A Püspöki Kar megalakítja az Országos Béketanács Katolikus Bizottságát és az Opus Pacis elnevezésû katolikus békemozgalmat.
június 1.  Kormányrendelet (1957:21) lép életbe az iskolai hitoktatás szabályozásáról. Megerõsíti az 1949. évi 5. számú törvényerejû rendeletet, amely szerint a vallásoktatás az iskolákban nem kötelezõ. Általános iskolákban és általános gimnáziumokban biztosítani kell a vallásoktatást, de a részvétel, vagy rész nem vétel szabadságát mindenkinek tiszteletben kell tartania. A hatóság által jóváhagyott oktató hetente két óra vallásoktatást tarthat a kötelezõ iskolai órák elõtt vagy után, a végrehajtási utasítás (1957:39) szerint szeptember 15-tõl május 3l-ig. A vallásórák ellenõrzése az igazgatók feladata.
június 2.  Több mint féléves szünet után újra megjelenik az U) Ember és néhány nappal késõbb a Vigilia
július 16.  Vatikáni dekrétum kiközösítési terhe mellett megtiltja, hogy papok politikai szerepet játszanak, vagy országgyûlési képviselõséget vállalhassanak. Elrendeli, hogy a már mandátummal rendelkezõk egy hónapon belül mondjanak le.
szeptember  Badalik Bertalan veszprémi püspököt a hatóságok Hejcére internálják.
szeptember 12.  Klempa Sándor veszprémi püspöki irodaigazgató körlevélben közli, hogy Badalik Bertalan püspök távozása elõtt õt nevezte ki püspöki helynöknek.

1958
február 2.  A Szentszék kiközösít három papképviselõt: Beresztóczy Miklóst, Horváth Richárdot és Máté Jánost.
március 2.  89 éves korában elhunyt Virág Ferenc, 32 éven át pécsi püspök. Utódja Rogács Ferenc segédpüspök.
május  Az Opus Pacis rendezésében országszerte békegyûlésekre hívják össze a papokat. 
szeptember 4.  Schwarz-Eggenhofer Artúr általános helynök átveszi az esztergomi fõegyházmegye kormányzását Endrey Mihály speciális delegátustól, akit a hatóságok eltávolítanak.
október 17.  A Püspöki Kar körlevelet bocsát ki az országgyûlési és tanácsi képviselõ választások, elõtt.

1959
március  A majdnem 100-as létszámú budapesti Központi Papneveló Intézetbõl a papi békemozgalommal szembeni ellenséges viselkedésük miatt a kormány kívánságára kizárnak 14 növendéket, akikkel a növendékek többsége szolidaritást vállal. Az 1960/61-es tanévre mindössze 17 hallgatója marad a Hittudományi Akadémiának.
április 6.  Kormányrendelet jelenik meg az 1957:22 sz. tvr. végrehajtásáról.
április 24.  Az Elnöki Tanács hozzájárul Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök mûködéséhez. 
június 2.  Újra felállítják az önálló Állami Egyházügyi Hivatalt a Minisztertanács felügyelete alatt (1959:25 sz. tvr.).
június 6-augusztus 15.  XXIII. János pápa kinevezi Kovács Vince felszentelt püspököt váci, Schwan-Eggenhofer Artúr esztergomi helynököt esztergomi, Brezanóczy Pál egri káptalani helynököt egri, Klempa Sándor veszprémi helynököt veszprémi apostol kormányzóvá.

1960
november 22.  Letartóztatnak nyolc budapesti lelkipásztort. Együttvéve 35 év börtönbüntetést kapnak "ifjúsági szervezkedés" miatt.

1961
február 6.  Tiltott szervezkedés gyanújával letartóztatnak mintegy 40 papot és 15 világi apostolt. Fekete hollók összeesküvése. 12 koncepciós per.
február 20.  Életének 81. évében Rogács Ferenc, pécsi püspök elhunyt.
június 25.  Az államellenes szervezkedés vádjával letartóztatott Havass Géza szegedi püspöki számvevõt és tizenegy társát a Fõvárosi Bíróság együttvéve 70 évi börtönre ítéli. (A többi per nem nyilvános.)
október 3.  Élete 74. évében elhunyt Grõsz József 1943-tól kalocsai érsek. Hamvas püspök lesz a püspökkari konferencia, az Opus Pacis és az Országos Béketanács Katolikus Bizottságának elnöke.

1962
október 4.  Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspökök és Brezanócry Pál egri apostoli kormányzó elindulnak Rómába a II. Vatikáni Zsinat elsõ ülésszakára. December 12-én érkeznek haza.

1963
március 22.  Az Elnöki Tanács közkegyelmi rendelete (1963:4 tvr. nyomán 54 börtönbüntetésre ítélt pap és szerzetes és több világi apostol visszanyeri szabadságát.
május 5.  Balanyi György piarista tanár és történettudós, 77 éves korában elhunyt.
május 7-9.  Az Apostoli Szentszéket képviselõ Agostino Casaroli vatikáni helyettes államtitkár és a magyar állam megbízottja Prantner József, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke között megindul egy tárgyalássorozat elsõ szakasza Budapesten. A következõ hónapokban ezt további megbeszélés követi.
július 3.  VI. Pál pápa üzenetet intéz a magyar papsághoz és hívekhez.
szeptember 25-december 7.  Hamvas Endre csanádi püspök vezetésével a magyar püspökök elindulnak a II. Vatikáni zsinat második ülésszakára. December 7-én térnek haza. 
szeptember 28.  Sík Sándor, a piarista rend tartományfõnöke, a katolikus nevelés, irodalom, költészet és irodalomtörténet kimagasló mûvelõje 74 éves korában elhunyt.

1964
március  Tomek Vince, a piarista rend egyetemes fõnöke, a Sík Sándor halálával megüresedett magyarországi tartományfõnöki tisztségre Albert Istvánt nevezi ki.
június 10.  Megalakul az Országos Liturgikus Tanács.
szeptember 15.  Mons. Agostino Casaroli, a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációjának helyettes titkára és Prantner József miniszter, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke aláírta a magyar katolikus egyház és a magyar állam közötti egyes jogi és ténybeli kérdéseket rendezó részleges megállapodást, a hozzákapcsolt jegyzõkönyvvel együtt. Ennek értelmében: 

- A pápa kalocsai érsekké nevezte ki Hamvas Endrét, aki 1944. március 3. óta csanádi püspök volt. 

- A pápa Brezanóczy Pál, 1959. június 6-án kinevezett egri apostoli kormányzót kinevezte rotariai c. püspökké. 

- A pápa csanádi apostoli kormányzóvá és tagaratai c. püspökké nevezte ki Ijjas Józsefet. - A pápa pécsi apostoli kormányzóvá és melzi c. püspökké nevezte ki Cserháti Józsefet. - A pápa segédpüspökké nevezte ki Bánk Józsefet. 

- A pápa megerõsítette szombathelyi segédpüspöki kinevezésében Winkler Józsefet, aki 1959. szeptember 15-én dadimai c. püspökké kapott kinevezést, de akadályoztatva volt. Püspökké szentelése a többi négy kinevezett püspökkel együtt Budapesten, 1960. október 28-án volt, a Szent István bazilikában. A szentelést Hamvas Endre kalocsai érsek Végezte.

szeptember 16.  Az Osservatore Romano közzétette a magyar egyház és a Magyar Népköztársaság között az elõzõ napon Budapesten aláírt megállapodást.
november 14.  A II. Vatikáni zsinaton résztvett magyar püspökök pápai kihallgatása.
december 8.  Letartóztatnak hat jezsuita atyát és hét ifjúsági lelkipásztort tiltott ifjúsági szervezkedés vádjával.

1965
február l.  Angelo Rotta volt budapesti nuncius halála.
február 4.  A Püspöki Kar körlevelében elrendeli a zsinat Sancrosanctum Concilium kezdetû kondtitúciója alapján a liturgikus reformok megvalósítását.
március 7.  nagyböjt I. vasárnapja A Püspöki Kar rendeIkezése szerint életbe lép az egész országban a liturgikus reform.
október 10.  Badalik Bertalan, akadályoztatott veszprémi püspök Budapesten 75 éves korában elhunyt.
november  A magyarországi papneveló intézeteknek 303 növendéke van. 
december 2.  A II. Vatikáni zsinaton résztvett magyar fõpásztorok pápai fogadása.

1966
május 7.  A Konzisztoriális Kongregáció "ad experimentum" jóváhagyta a magyar püspökkari kar szabályzatát.
június 8 A Püspökkari Konferencián életbe lép az új püspökkari szabályzat.
július 28.  Élete 81. évében elhunyt Papp Kálmán gyón püspök. Bánk József gyõri segédpüspököt káptalani helynökké választják.
november 27.  advent elsõ vasárnapja A Püspöki Kar határozata alapján a hívekkel együtt bemutatott szentmisét e vasárnaptól kezdve magyarul mondják.

1967
augusztus 20.  Rómában felavatják a Szent Istvánról elnevezett magyar katolikus zarándokházat. október Az Actio Catholica kiadásában megjelenik a Teológia címû negyedévi folyóirat elsõ száma. Szerkesztõje Radó Polikárp.
november 25 Életének 78. évében Hejcén elhunyt Pétery József akadályoztatott váci püspök.

1968
január 21.  Élete 89. évében elhunyt Shvoy Lajos, 1927-tõl székesfehérvári püspök.
január 25.  VI. Pál pápa a bácskai apostoli adminisztratúrát Szabadkai (Subotica-i) Püspökség címmel püspöki egyházmegyévé emeli.
március 3.  nagyböjt elsõ vasárnapja A Püspökkari Konferencia határozata alapján a nép részvételével tartott misékben a kánont is magyar nyelven mondják.
szeptember 6.  VI. Pál pápa a hajdúdorogi görög katolikus püspök joghatóságát ideiglenes jelleggel az ország összes görög katolikus hívõjére kiterjeszti.

1969
január 10.  A Szentatya felmentette Schwarz-Eggenhofer Artúr apostoli protonotárius, esztergomi apostoli kormányzót (akit 1959. június 6-án nevezett ki XXIII. János pápa) és új esztergomi apostoli kormányzóvá nevezte ki Szabó Imre thyatirai c. püspököt, a volt apostoli kormányzó általános helynökét. A pápa esztergomi segédpüspökké nevezte ki Zemplén Györgyöt, a római Pápai Magyar Intézet rektorát. A pápa Hamvas Endre kalocsai érseket a mumidiai Arae c. érsekévé tette és új kalocsai érsekké Ijjas Józsefet nevezte ki, aki 1964. szeptember 15. óta csanádi apostoli kormányzó volt. A pápa egri érsekké nevezte ki Brezanóczy Pált, aki 1959. június 6-án kapott kinevezést egri apostoli kormányzóvá. A' pápa felmentette Kovács Vince váci apostoli kormányzót, aki 1959. június 6. óta volt apostoli kormányzó és 1940. július 20-án kapott zárai c. püspöki kinevezést, és váci püspökké nevezte ki Bánk Józsefet, aki 1964. szeptember 15. óta volt a gyõri apostoli kormányzó. A pápa váci segédpüspökké nevezte ki Vajda Józsefet. A pápa pécsi püspökké nevezte ki Cserháti Józsefet, aki 1964. szeptember 15. óta volt pécsi apostoli kormányzó. A pápa gyõri apostoli kormányzóvá és curfutai c. püspökké nevezte ki Kacziba Józsefet. A pápa csanádi apostoli kormányzóvá és tabborai c. püspökké nevezte ki Udvardy Józsefet. A pápa székesfehérvári apostoli kormányzóvá nevezte ki Kisberk Imrét, aki 1951. március 11. óta christianopolisi c. püspök és székesfehérvári segédpüspök.

1970
április 3.  Élete 80. évében elhunyt Hamvas Endre, 1944-tõl csanádi püspök. 1964-tõl kalocsai érsek 1969-ben nyugalomba vonult.
július 23.  A Püspöki Kar kórlevelet ad ki a Szent István király születésének ezeréves évfordulójának jubileumi évére.
augusztus 6.  "Sancti Stephani ortum" apostoli levél a magyar kereszténység milleneumára.
augusztus 20.  A Püspöki Kar a Szent István bazilikában koncelebrált szentmisével megnyitja a Szent István évet. Az evangélium után felolvassák VI. Pál pápa levelét a magyarországi hívekhez.
szeptember 9.  Letartóztatnak öt ifjúsági lelkipásztort tiltott szervezkedés vádjával.
november 29.  A Püspöki Kar a néppel mondott misében kötelezõvé teszi a megújított magyar nyelvû miserendet.

1971
április 16.  Péter János külügyminiszter pápai fogadása.
május  Az Állami Egyházügyi Hivatal elnökségét a nyugalomba vonuló Prantner Józseftõl Miklós Imre veszi át.
június 25.  Zágon József és Giovanni Cheli a pápa megbízásából meglátogatták Mindszenty bíborost az amerikai követségen.
július 10.  A pápa levele Mindszenty bíboroshoz.
július 14.  Zágon József újabb látogatása Mindszenty bíborosnál.
szeptember 28.  A Szentszék és a magyar kormány megegyezése értelmében Mindszenty József bíboros reggel elhagyta a budapesti amerikai nagykövetséget, ahová 1956. november 4-én menekült, és Opilio Rossi bécsi apostoli nuncius, Giovanni Cheli és Zágon József kíséretében Bécsbe érkezett, ahol Agostino Casaroli fogadta és repülõgépen kísérte Rómába. A fiumicionoi repülõtéren Jean. Villot bíboros államtitkár fogadta. 15,30-kor érkezett autón a Vatikánba. A pápa Benelli helyettes államtitkár kíséretében köszöntötte a Szent János-toronynál. Átölelte a bíborost, lakosztályába kísérte és elbeszélgettek. Búcsúzáskor mellkeresztjét levéve, Mindszenty bíborosra helyezte és püspökgyûrûjét is ujjára húzta. - Az Osservatore Romano hosszú cikket közölt az eseményrõl, melyben közölte Mindszenty bíborosnak a pápához írt levelét: élete "talán legnagyobb keresztjének" nevezte, hogy el kellett hagynia hazáját. 

- A pápa felmentette Szabó Imre püspök, esztergomi apostoli kormányzót és Kisberk Imrét nevezte ki esztergomi apostoli kormányzóvá, meghagyva õt egyszersmind székesfehérvári apostoli kormányzónak is. 

- A pápa Szabó Imre püspököt esztergomi segédpüspökké nevezte ki. Zemplén György segédpüspököt is meghagyva segédpüspöki tisztében.

szeptember 30.  A pápa a Sixtus-kápolnában, a Püspöki Szinódus második rendes ülése megnyitásakor együtt misézett Mindszenty József bíborossal. Homiliájában meleg szavakkal köszöntötte a magyar bíboros prímást. A Szentszék sajtóterme közölte, hogy a magyar kormány amnesztiában részesítette Mindszenty bíborost, aki azt nem fogadta el, teljes rehabilitását követeIve.
október 3.  A pápa fogadta Mindszenty bíborost, akinek püspöki mitrát és kelyhet ajándékozott. 
október 17 Mindszenty bíboros jelen volt P. Maximilian Kolbe boldoggá avatásán. 
október 23.  Mindszenty bíboros elhagyta Rómát, és Bécsbe, a Pázmáneumba költözött.

1972
február 8.  VI. Pál pápa Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspököt és Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzót felmenti kormányzói tisztüktõl. Lékai László badacsonytomaji plébánost kinevezi veszprémi apostoli kormányzóvá, Fábián Árpádot, a római Magyar Pápai Intézet rektorát szombathelyi apostoli kormányzóvá. Kádár László egri érseki titkárt veszprémi segédpüspökké. Endrey Mihályt pécsi segédpüspökké.
február 11.  Élete 60. évében eIhunyt Brezanóczy Pál egri érsek.
március 16.  A Szent István bazilikában Ijjas József kalocsai érsek Klempa Sándort, Lékai Lászlót, Fábián Árpádot és Kádár Lászlót püspökké szenteli.
május 18-27.  Nyolc püspök, hatvan pap és közel háromszáz világi zarándok, Rómába megy pünkösdi zarándoklatra.
július 15.  Életének 70. évében elhunyt Dudás Miklós, 1939-tõl hajdúdorogi görög katolikus püspök. 
július 17.  A hajdúdorogi káptalan Timkó Imrét választja helynöknek.
november 6.  A magyar bencés kongregáció káptalanja Szennay Andrást választja meg Fõapátnak. 
december 24.  Élete 80. évében elhunyt Kovács Sándor, 1944-tõl 1972-ig Szombathely megyéspüspöke.

1973
március 13.  A Püspöki Kar a Szentszék felhatalmazása alapján módosítja a parancsolt ünnepek rendjét.
március 29.  Élete 68. évében elhunyt Zemplén György, az esztergomi érsek segédpüspöke. december Három pap börtönbüntetése után visszanyeri szabadságát. Egyetlen pap marad még fogságban, 1977-ig.
december 18.  VI. Pál pápa az esztergomi érseki széket egyházjogilag megüresedettnek nyilvánítja, de ezt csak 1974. február 5-én hozza nyilvánosságra.

1974
január 7.  Mindszenty bíboros levele a pápához. január 30. A pápa levele Mindszenty bíboroshoz.
február 2.  VI. Pál pápa Lékai László veszprémi apostoli kormányzót kinevezi esztergomi apostoli kormányzóvá. Bánk József gyõri püspököt kinevezi egri érsekké, Kisberk Imre apostoli kormányzót székesfehérvári püspökké. Kádár László segédpüspököt veszprémi apostoli kormányzóvá.
március 15.  Élete 88. éve'évében elhunyt Kovács Vince püspök, 1959-tõl 1969-ig váci apostoli kormányzó. 
szeptember 12.  A Püspöki Kar körlevelet ad ki a szórványban élõ görög katolikus hívek lelki gondozásáról.
november 14.  Megegyezés az Állami Egyházügyi Hivatal és a Püspökkari Konferencia között a hitoktatás további szabályozásáról. Templomi hitoktatást csak a templomokban és más istentiszteletre fenntartott helyiségekben, hetenként kétszer egy-egy órában szabad tartani. Az oktatás ideje és helye, jelentendõ az illetékes helyi tanácsnál.

1975
január 7-10.  VI. Pál pápa Endrey Mihály segédpüspököt váci, Fábián Árpád apostoli kormányzót szombathelyi, Kádár László apostoli kormányzót veszprémi, Timkó Imre káptalani helynököt hajdúdorogi, Udvardy József apostoli kormányzót csanádi püspökké nevezte ki. Kacziba József gyõri apostoli kormányzó ezután a Magyar Katolikus Püspöki Kar központi intézményeinek felügyeletét látja el. Továbbá kinevezi Pataky Kornél csanádi egyházmegyei általános helynököt gyõri apostoli kormányzóvá, Keresztes Szilárd teológiai tanárt hajdúdorogi, Kovács Endre teológiai tanárt egri, Pálos Iván budapesti provikáriust esztergomi segédpüspökké
május 6.  Élete 83. évében Bécsben elhunyt Mindszenty József biboros. Máriazellben temetik. 
szeptember 8-16.  A szentév alkalmával kétszázharminc világi hívó, hetven pap, római zarándoklaton vesz részt.
szeptember 23.  A magyar katolikus békemozgalom 25. évfordulóját ünnepli a Szent István bazilikában és az Országházban.
november 13.  Lázár Györgyöt, a minisztertanács elnökét magánkihallgatáson fogadja VI. Pál pápa. december A Szent István Társulat kiadásában megjelenik "A II. Vatikáni Zsinat tanítása. A zsinati döntések magyarázata és okmányai" címû mû.

1976
február 10.  VI. Pál pápa Lékai László apostoli kormányzót kinevezi esztergomi érsekké.
április 2.  VI. Pál pápa Pataky Kornál apostoli kormányzót kinevezi gyõri püspökké. Tóth László ajkai plébánost kinevezi veszprémi segédpüspökké.
május 21.  Élete 75. évében elhunyt Szabó Imre esztergomi segédpüspök. 
május 24.  VI. Pál pápa Lékai László esztergomi érseket bíborossá nevezi ki. Az év folyamán Megjelenik az új magyar Biblia, amely 1972-ben készült el.

1977
április 14.  VI. Pál pápa ad limina látogatáson fogadja a Magyar Püspöki Kart.
június 8.  VI. Pál pápa Agostino Casaroli érsek, az egyházi közügyek tanácsának titkára társaságában fogadja Kádár Jánost, és Puja Frigyes külügyminisztert.
június 9.  után VI. Pál közbenjárására kiszabadul az utolsó bebörtönzött pap Magyarországon: Lénárd Ödön piarista.

1978
január 5-6.  Amerikai küldöttség hazahozza Szent István király koronáját és a koronázási ékszereket.
március 2  VI. Pál pápa Bánk József egri érseket saját kérésére visszahelyezi a váci egyházmegye élére. Kádár László veszprémi püspököt kinevezi egri érsekké. Paskai Lászlót, a Központi Papneveló Intézet rektorát kinevezi apostoli kormányzóvá, Rosta Ferenc balatonszemesi plébánost székesfehérvári segédpüspökké (elhunyt 1978. július 28-án).
július  A Püspöki Kar körlevelet ad ki az élet védelmérõl.
július 8.  Élete 66. évében elhunyt Vajda József váci segédpüspök.
július 12-15.  Pedro Arrupe, a jezsuita rend generálisa, Magyarországra látogat.
szeptember  Megindul a Hittudományi Akadémia Levelezõ Tagozatának elsõ évfolyama 141 hallgatóval. A kurzus hároméves.
december 2.  II. János Pál pápa levelet intéz Magyarország fõpásztoraihoz.

1979
március 31.  II. János Pál pápa Paskai László veszprémi apostoli kormányzót veszprémi püspökké, Bagi Istvánt, a római Pápai Magyar Intézet rektorát esztergomi segédpüspökké. Marosi Izidor kecskeméti esperes-plébánost váci, Szakos Gyula sárvári plébánost székesfehérvári segédpüspökké nevezi ki.

1980
április 6.  húsvét II. János Pál pápa levelével sürgeti a magyar püspököket és papságot az iskolai és templomi hitoktatás végzésére.
május 10.  Életének 76. évében elhunyt Bálint Sándor, a magyar vallásos néprajz tudósa.
május 25.  Pünkösd. Nagymaroson találkozásra jön össze a fõváros és a környék katolikus fiatalsága. július 17. II. János Pál pápa a mindenkori hajdúdorogi ordinárius joghatóságát az összes görög katolikus hívõre kiterjeszti az ország területén.
szeptember 27-28.  Szent Gellért születésének ezredik évfordulója alkalmával Agostino Casaroli bíboros, vatikáni államtitkár vezetésével koncelebrált szentmisét mutatnak be az esztergomi bazilikában és felolvassák II. János Pál pápa levelét.
szeptember 29.  élete 84. évében elhunyt Márton Áron erdélyi püspök.
október 8.  II. János Pál pápa felszenteli a római Szent Péter bazilika áltemplomában a magyar kápolnát.
október 11.  A nagymarosi ifjúsági találkozó témája a kisközösségek és a helyi egyház.

1981
január 30.  Élete 76. évében elhunyt Einkler József szombathelyi segédpüspök. 
május 31.  Máriaremetére zarándoklatot rendeznek a mozgássérülteknek.
június 23.  A Hittudományi Akadémia Levelezõ Tagozatán az elsõ hároméves kurzust 120 hallgató fejezi be.
július 29.  Lékai László bíboros megnyitja Budapesten a XXIII. János pápáról elnevezett szeretetotthont.
november 15.  Országos ünnep Árpadházi Szent Erzsébet halálának 750. évfordulóján Sárospatakon. Pápai levél a magyar egyházhoz.

1982
január 25.  A Püspöki Kar pásztorlevelet ad ki a keresztény egységtörekvésrõl. 
március 1.  Budapesten görög katolikus püspöki helynökség létesül.
április 5.  II. János Pál pápa elfogadva Kisberk Imre székesfehérvári püspök lemondását utódául segédpüspökét, Szakos Gyulát nevezi ki. Paskai László veszprémi püspököt utódlási joggal felruházott kalocsai koadjuktor érsekké. Szendi Józsefet a veszprémi egyházmegye apostoli kormányzójává. Belon Gellértet pécsi, Póka Györgyöt szombathely segédpüspökké nevezi ki.
április 24.  Élete 76. évében elhunyt Kisberk Imre székesfehérvári püspök.
május 11. A római Szentszék a kassai, rozsnyói és szatmári egyházmegyék magyarországi területét az egri fõegyházmegyéhez csatolja.
október 1-11.  A Magyar Püspöki Kar ad limina látogatásra megy Rómába II. János Pál pápához. 
november 15.  Szentszéki határozat alapján a csanádi egyházmegye elnevezése Szeged-Csanádira változik.
december 12  II. János Pál pápa beszédében a magyar fõpásztorok ad limina látogatásáról megemlékezve elmondta, hogy Magyarországon a lelkipásztorkodásban elsõbbséget kell adni a következõ feladatoknak: katekézis, különösen az ifjúságé, a család, az egyházi hivatások, a férfi és nõi szerzetesközösségek; ugyanakkor emlékeztet a magyar nép mély Mária-tiszteletére.

1983
március 5.  Élete 76. évében elhunyt Török Jenó piarista atya. 1957-ben Bécsben katolikus könyvkiadó vállalatot alapított, amelynek késõbb az Opus Mystici Corporis nevet adta.
május 4-12.  Luigi Poggi apostoli nunnus átadja Agostino Casaroli bíboros államtitkár levelét, amelyben bírálja a Bulányi György által irányított közösségeket.
május 21.  II. János Pál pápa kinevezi Irányi László piarista atyát (Washingtoni püspökké, és megbízza a külföldön élõ magyarok lelkigondozásával.
július 30.  Joseph Höffner bíboros, kölni érsek megáldja Leányfalun az új Szent Gellért lelkigyakorlatos házat.
szeptember 3.  II. János Pál pápa Szendi József apostoli kormányzót kinevezi veszprémi püspöknek. 
október 4-11.  520 fõnyi magyar szentévi zarándokcsoport megy Rómába.

1984
február 28-tól március 1-ig.  A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete nemzetközi tanácskozást tart Budapesten "Az ember felelõssége a mai világban témáról. Az elõadók között van Karl Rahner jezsuita hittudós.
szeptember 3.  Szennay András pannonhalmi fõapát, Budapesten megáldja a bencés tanulmányi házat.
november 28.  II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadja Miklós Imre államtitkárt, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökét.

1985
március  Megjelenik a Magyarországi Katolikus Egyházközségek általános szervezeti szabályzata.
március 11. és május 6.  Az esztergomi fõegyházmegyében két vasárnap végzett felmérés alapján a hívek 12,47%-a vesz részt vasárnap szentmisén.
március 16.  A piaristák magyar rendtartományának káptalanja Jelenits Istvánt választja tartományfõnökké.
április 4.  A Püspöki Kar körlevelet ad ki az ország felszabadulásának 40. évfordulójára.
május 23.  Az Országos Hitoktatási Bizottság tart közgyûlést. Megállapítják a hazai hitoktatás hiányosságait. Ezek a szülõkkel való kapcsolat hiánya, szemléleti elmaradottság (a továbbképzés hiányossága), a hittankönyvek és segédeszközök hiánya és a hitoktatói létszámhiány.
június 27-július l.  Peter-Hans Koivenbach, a Jézus Társasága generális elöljárója Magyarországra jön, hogy meglátogassa itt élõ rendi testvéreit.
december  Közel tíz évi munka eredményeként megjelenik Éneklõ Egyház címmel az új katolikus népénektár.
december 20.  Élete 88. évében Grazban elhunyt Klempa Sándor püspök.

1986
január 30.  Életének 55. évében elhunyt Bagi István esztergomi segédpüspök, a Központi Papnevelõ Intézet rektora.
március 25.  Öt évi próbaidõre jóváhagyást nyer "A világi személyek lelkipásztori tevékenységének szabályzata".
április 18.  Élete 94. évében Rómában elhunyt Tomek Vince, 1947-tõl 1967-ig a piarista rend generálisa.
május 14.  Élete 60. évében elhunyt Fábián Árpád szombathelyi megyéspüspök. 
május 26-28.  Budapestre érkezik Teréz anya, a Szeretet Misszionáriusainak alapítója.
június 30.  Élete 77. évében elhunyt Lékai László, 1976-tól esztergomi érsek, prímás és bíboros. A Püspöki Konferencia új elnöke Paskai László kalocsai koadjuktor érsek. 
július 28.  Megnyílik Máriaremetén a XXIII. János Pápa Otthon utókezelõ részlege.
szeptember  A papi és szerzetesi hivatások száma az 1986/87. tanév kezdetén: egyházmegyések 245, férfi szerzetes növendékek 44, nõi 7.
október 8-10.  Budapesten "az erkölcsi értékek a társadalomban" témáról keresztény-marxista dialógus.
október 29-november 2.  John Vaughn a ferences rend generális elöljárója meglátogatja a magyarországi ferences rendtartományt.
november 18.  Élete 88. évében elhunyt Bárdos Lajos karnagy, zenetanár és zeneszerzõ, a magyar egyházi zene apostola.
december 12. Miklós Imre államtitkárt, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökét II. János Pál pápa különkihallgatáson fogadja.
december 20.  Élete 59. évében elhunyt Kádár László egri érsek.

1987
február 19.  II. János Pál pápa külön audiencián fogadja Lázár György miniszterelnököt. 
március 2.  A templomokban felolvassák a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevelét az egyház községi élet felújításáról.
március 3.  II. János Pál pápa kinevezi Paskai László kalocsai koadjuktor érseket esztergomi érsekké. Marosi Izidor István váci segédpüspököt váci megyéspüspökké. Dankó Lászlót, a Római Pápai Magyar Intézet rektorát kalocsai apostoli kormányzóvá, Bánk József váci megyéspüspököt és Belon Geltért pécsi segédpüspököt tisztségüktõl felmenti.
március 3.  Életének 71: évében elhunyt Póka György' püspök, a szombathelyi egyházmegye kormányzója.
március 6.  Élete 64. évében elhunyt Irányi László, a külföldön élõ magyar katolikusok püspöke. 
május 23.  Élete 76. évében elhunyt Belon Gellért pécsi segédpüspök, lelki író.
június 5.  II. János Pál pápa Dankó László kalocsai apostoli kormányzót kalocsai érsekké, Seregély István kõszegi plébánost egri érsekké, Konkoly István gencsapáti plébánost szombathelyi és Gyulay Endre szegedi plébánost szeged-csanádi püspökké nevezi ki. Felmenti Ijjas József kalocsai érseket, Udvardy József szeged-csanádi megyéspüspököt és Tóth László veszprémi segédpüspököt.
július 2.  A Püspöki Kar Lelkipásztori Bizottsága köriratot ad ki lelkipásztoroknak a családpasztoráció különleges fontosságáról.
szeptember 5-6.  A hajdúdorogi bizánci szertartású egyházmegye alapításának 75. évfordulóján Simon Loudasamy bíboros, a Keleti Egyházak Kongregaciójának prefektusa Hajdúdorogon ünnepélyes szentmisét mutat be.
szeptember 13.  Paskai László esztergomi érsek megáldja az új békásmegyeri plébániatemplomot.

1988
január 8.  II. János Pál pápa püspökké nevezte ki Huzsvár Lászlót (Jugoszlávia, Nagybecskerek) 
január 9.  A Vatikáni Rádió közzétette az egyház központi statisztikai hivatalának adatait: a katolikusok száma világviszonylatban növekedett, Európában csökkent.
január 20.  A Kossuth adó mûsorában Rapcsányi László szerkesztésében új, félórás információs sorozat indult: Vallások Világhíradója címmel.
február 2.  Miklós Imre, az ÁEH elnöke Bécsben sajtótájékoztatót tartott az állam és az egyházak kapcsolatáról. Elmondta: a II. világháborúig fennállott valamennyi szerzetesrend mûködésének engedélyezésérõl nincs szó. Nem merült fel annak szükségessége, hogy a magyar kormány rendes diplomáciai kapcsolatot létesítsen a Vatikánnal. Újságírók felvetették Mindszenty bíboros rehabilitációjának kérdését. Az államtitkár kijelentette: errõl nincs szó, Mindszenty bíboros politikai tevékenységének megítélésében nincs változás.
február 29-március 2.  között Egyháztörténeti konferenciát tartottak a budapesti ELTE-n Pázmány Péter emlékezetére. A tanácskozást Paskai László bíboros és Fülöp József rektor nyitotta meg.
március 14.  Grósz Károly, a Minisztertanács elnöke a magyarországi egyházak vezetõivel találkozott. Elsõként dr. Paskai László prímás, érsek szólalt fel. Szót kért dr. Szendi József püspök is. Olyan új megegyezést sürgetett az állam és az egyház között, amely méltó egy demokratikus jogállamhoz. Kérte az 1950-ben megszüntetett szerzetesrendek rehabilitálását és a hitoktatás szabadságát, valamint azt, hogy szabadon foglalkozhassék az egyház az ifjúsággal, s alakíthasson vallásos egyesületeket.
március 28.  Az MKPK és a Magyarországi Egyházak Ökonomenikus Tanácsa által kinevezett két munkabizottság kialakította a Miatyánk és az Apostoli Hitvallás egységes szövegtervezetét.
március 30.  Elhunyt Timkó Imre hajdúdorogi görög katolikus szertartású megyéspüspök. 
április 3-9. között, húsvét hetében  Puchbergben tartották a magyar Pax Romana 30. kongresszusát, több magyar elõadóval: az ifjúság jövõje - a jövõ ifjúsága.
április 11.  Az eisenstadti egyházmegyei bíróság befejezte a Batthyány Strattmann László hõsies erényeire vonatkozó tanúkihallgatásokat. A teljes peranyagot Rómába terjesztik fel a Szenttéavatási Kongregációhoz.
április 12.  A magyar ciszterciek dallasi apátságának új apátja Farkasfalvy Dénes lett.
április 19.  Megkezdõdött a Szent Jobb ereklye jubileumi országjárása. Az elsõ ünnepséget Esztergomban tartották. A Szent Jobb jelenlétében minden püspökség ünnepséget rendezett a nyár folyamán.
április 22  Bányász Rezsõ tájékoztatása szerint a katonai szolgálat megtagadása miatt börtönbüntetésüket töltõk közül 146-an a Jehova tanúi nevû szekta tagjai, hatan katolikusok. 
május 2.  Az Országos Béketanács elnöksége az egyházak békemunkájával foglalkozott. Hangoztatták, hogy minél több fiatal papot kell megnyerni a mozgalomnak.
május 16. Gyulay Endre szeged-csanádi püspök a Magyar Nemzetben közölt olvasólevelében Ne bántsd a magyart címmel az abortusz ellen írt.
május 17.  A kijevi Rusz megkeresztelkedésének 1000. évfordulóján a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa rendezésében ünnepi megemlékezést tartottak a Ráday Kollégiumban. A jubileum kapcsán nyilatkozatot is adtak ki.
május 29.  II. János Pál pápa ünnepélyes szentmisében jelentette be, hogy 25 új bíborost kreál, köztük Paskai László prímás esztergomi érseket, is.
június 21-22  A Magyar Tudományos Akadémia a jubileum alkalmából tudományos ülésszakot rendezett Szent István és kora címmel. Glatz Ferenc zárszavában szorgalmazta az egyházi történetírás újjáteremtésének szükségességét.
június 24.  II. János Pál pápa ausztriai látogatása során Burgenlandot is fölkereste. Darázsfalván (Trausdorf) több tízezer magyar hívõ vett részt a pápai szentmisén.
június 28.  II. János Pál pápa bíborossá kreálta Paskai László esztergomi érseket.
július 9.  A Népszabadság kerekasztal-beszélgetést közölt Miklós Imre államtitkárral Növekszik-e a vallás befolyása Magyarországon? címmel. Az államtitkár a magyar egyházpolitikában nem tart szükségesnek reformot, mivel "az egyházpolitikában az elõzõ harminc évben jó döntések, párthatározatok, kormánydöntések születtek". Bejelenti, hogy 1990-re elkészül a lelkiismereti szabadságra és a vallás szabad gyakorlására vonatkozó törvény, és folynak a tárgyalások az alternatív katonai szolgálat bevezetésérõl. "A marxisták vallásról alkotott nézetei is változtak." "A vallást és a vallásos embereket már nem tekintjük eleve politikai ellenségnek."
július 13.  Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök Megértõen és türelmesen címmel cikket közölt a Magyar Hírlapban. Szent Sebestyén módjára a mi egyházunkat is halálra ítélték az elmúlt évtizedekben - írja a püspök -, de túlélte ezt a korszakot, s most újra a társadalom szolgálatára jelentkezik. Hatékony mûködéséhez azonban garanciákra van szüksége.
július 17.  Miklós Imre államtitkár Esztergomban részt vesz Paskai László elsõ bíborosi miséjén, és köszönti õt a püspöki kar jelenlétében az ezt követõ fogadáson. Megjegyzi, hogy egyes vezetõ egyházi személyiségek, köztük püspökök is olyan kívánságokkal állnak elõ, olyan kérdéseket tesznek fel, amelyeket nem szabad föltenni, mert ezzel rontják a jó viszonyt az egyház és az állam között. (A figyelmeztetés nyilvánvalóan Szendi József március 14-i parlamenti beszédére és Gyulay Endre július 13-i cikkére vonatkozik. A szerk.)
augusztus 19.  Cserháti József pécsi püspök, az MKPK titkára sajtókonferencián bejelentette, hogy az egyház hatékonyabbá kívánja tenni szociális tevékenységét. A jezsuiták és a ciszterciek tanulmányi házat nyithattak, a hitoktatásban csökkenteni fogják a megszorító intézkedéseket - mindez annak jele, hogy az egyház tevékenységét gátló tényezõk folyamatosan csökkennek.
augusztus 20.  A budapesti Szent István bazilika elõtti téren mintegy 100000 ember jelenlétében tartották az ünnepi szentmisét Szent István tiszteletére, a jubileumi év fénypontjaként. A mise keretében jelentette be Paskai László bíboros prímás, Colassuonno c. érsek, s a számos külföldi vendég jelenlétében, hogy II. János Pál pápát a magyar kormánnyal együtt meghívta Magyarországra. II. János Pál pápa Szent István halálának 950. évfordulója alkalmából levélben fordult a magyar katolikusokhoz.
augusztus 28.  Dankó László kalocsai érsek elnöklete alatt megalakult a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége (METEM). Elnöke Gábriel Asztrik O. Praem., titkára Horváth Tibor SJ (Toronto). Céljuk az egyháztörténeti kutatások koordinálása és támogatása.
szeptember 1-jéig  5000 erdélyi menekült részesült katolikus egyházi segélyben, összesen mintegy 6 millió forint értékben, Gyulay Endre szeged-csanádi püspök, a menekültek gondozásával megbízott püspök-referens közlése szerint.
szeptember 14.  Paskai László bíboros levelet intézett Lord Henry Plumbhoz, az Európa Parlament elnökéhez, közbenjárását kérve a romániai falurombolások megakadályozásában. szeptember 24. Paskai László bíboros az érsekség õszi körlevelében bejelentette, hogy egyházmegyei zsinatot hív össze, késõbb meghatározandó idõben.
szeptember 30.  Mintegy harminc pap kezdeményezésére már két éve létrejött a Magyar Papi Egység. Több fõpásztor már korábban üdvözölte a papok testvéri közösségeinek szervezõdését, a papi egység elõmozdítását, s hivatalosan is állást foglalt az Unio Cleri megalakulása, megalapítasa, illetve újjászervezése mellett az õszi konferencián. Az Umo Cleri Apostolica világszövetségén a hazai mozgalom, a Magyar Papi Egység nevében Lukács László hivatalosan is bejelentette az Unio Clerihez való csatlakozásukat.
október 2  Gyulay Endre, az ifjúsági pasztorációval megbízott püspök-referens vezetésével az ifjúsági pasztoráció segítésére ifjúsági vezetõképzõ tanfolyamot indítottak. A három évre tervezett kurzus résztvevõinek évente négy hétvégén tartanak foglalkozást az ország négy pontján, nyáron pedig egyhetes vezetõképzõ tábort. A tanfolyamon az év során 220-an vettek részt. `  .
október 5.  Magyar nemzeti zarándoklatot tartottak Rómában a Szent István év alkalmából, több ezer hazai és sok száz külföldi magyar részvételével. Negyven éve elõször ünnepeltek együtt a hazai és az emigrációban élõ hívek.
október 12.  A Magyar Nemzetben Keleti György ezredes, a HM sajtóosztályának vezetõje nyilatkozott arról, "miként gyakorolják vallásukat a sorkatonai szolgálatot teljesítõk". ,A hadseregen belül a materialista nézeteket terjesztjük", mondta. A kispapok civil ruhában részt vehetnek az istentiszteleten.
október 12.  Megalakult a Magyar Cserkész Szövetség. Hónapokig elhúzódó viták indultak, vajon eredeti célkitûzései szerint vallásos jellegû szövetség legyen-e, vagy pedig csupán humanitárius eszmékre támaszkodjék. Az utóbbi nézet képviselõi végül önálló egyesületet hoztak létre Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége elnevezéssel, a Hazafias Népfront irányítása alatt.
október 11-17.  Miklós Imre államtitkár a Vatikánban tárgyalt, új segédpüspökök kinevezésérõl, a vallásszabadságról, a kisebbségekrõl, a pápalátogatásról. Az év folyamán az országban összesen 37 papot szenteltek fel.
november 8.  A szeged-csanádi egyházmegyei körlevelek N. száma közölte Grósz Károly miniszterelnök július 11-én kelt válaszát az egyházak vezetõinek március 14-i tanácskozásán föltett kérdéseire. Paskai Lászlónak: egyetértünk azzal hogy "az állam és az egyház kapcsolatát meghatározó szabályozó rendszert át kell gondolni, és a korlátozás helyett a szabályozás erõsítése a célravezetõ:' Gyulay Endrének: "Hazánkban az állampolgárok egyenlõ jogokat élveznek, a vallásuk miatti hátrányos megkülönböztetést a törvény szigorúan bünteti. A Magyar Néphadsereg új szolgálati szabályzata értelmében a sorkatonai szolgálatot teljesítõk - eltávozás idején - polgári öltözetben vallásos összejöveteleken részt vehetnek. Az egyházkormányzói köriratok sokszorosításához a jövõben nem kell állami engedély." Szendi Józsefnek: "Az 1951-ben feloszlatott szerzetesrendek rehabilitálása, illetve mûködésük újraengedélyezése a közeljövõben megoldásra váró kérdések között nem szerepel... Országosan és nemzetközileg is közismert tény, hogy az egyházak hazánkban évtizedek óta törvényes keretek között a templomon kívül is szabadon mûködhetnek. A további intézkedések közül: A plébánia épületében történõ templomi hitoktatás végzéséhez ezután csupán az illetékes megyéspüspök engedélye szükséges. Lehetõvé tesszük a katolikus egyház keretén belül egy tanulmányi ház létrehozását, ahol a volt ciszterci rendtagok segíthetik a katolikus papok képzését.
november 15.  A Magyar Hírlap beszélgetést közölt Magyar Ferenccel, az Új Ember felelõs szerkesztõjével. "Az 1950-ben megkötött egyezmény óta a magyar katolicizmus kompromisszumok és kis lépések révén kereste... a túlélés lehetõségét. Sokan úgy vélik, megalkudtunk, és ezért bírálják az egyházi vezetést. A kritika sok tekintetben jogos, de a kompromisszumok többsége történelmi szükségszerûségnek bizonyult."
november 15.  Az MKPK és az Ökumenikus Tanács Közös Bizottsága ülést tartott. Szorgalmazták a Miatyánk és a Hiszekegy közös; ökumenikus fordításának bevezetését. 
november 24.  A Jurta Színház Mindszenty-estet rendezett, mûsorukat többször megismételték. 
november 25.  K. Harcsev, a szovjet vallásügyi tanács elnöke Londonban kijelentette, hogy , a Szovjetunió nem ateista állam". "Amikor történelmünk során az egyház ellen harcoltunk és templomokat zártunk be, valamint más adminisztratív intézkedéseket foganasítottunk az egyházak ellen, akkor ez éppúgy a marxizmus meghamisítása volt, mint a sztálini személyi kultusz."
december 3.  Megalakult a Márton Áron Társaság, azzal a céllal, hogy katolikus szellemben vegyen részt a közéletben.
december  Megalakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Boeselager Csilla vezetésével. Eddig 6,5 millió német márka értékû orvosi mûszert osztottak szét a kórházak között.
december 9.  Második alkalommal találkozott a római katolikus egyház és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács küldöttsége.
december 9.  Cserháti József pécsi püspök a Magyar Nemzetben írt cikkében kijelentette, hogy "nem lehet az életet ott folytatni, ahol tegnap, azaz negyven esztendõvel ezelõtt abbahagytuk. Reformot semmiképpen sem lehet úgy elképzelni, hogy mindent vissza kívánunk állítani, a régi birtoklásokat, az intézményeket, a szokásjogokat... Nem szorulunk többé a templom falai mögé, egyszerre megnyílt elõttünk a társadalom egésze .
december 17.  A Képes 7 magazinban Miklós Imrével beszélgettek. A beszélgetés az elmúlt idõben gyakran ismételt ténymegállapításból indult ki, hogy az utóbbi években megnövekedett a vallások iránti érdeklõdés. Miklós Imre leszögezte: "A magyar egyházpolitikában nem indokolt új korszak nyitányáról beszélni, de számos jelentõs változásra megérett a helyzet. Továbbfejlesztésrõl van szó... Egyházpolitikánk alapelve nem igényel változtatást... Megújulásra szorulnak viszont közös társadalmi céljaink megvalósításának formái... Minden szinten és következetesen fel kell hagyni a kicsinyes gyámkodás még meglévõ maradványaival:' A szerzetesrendeket illetõen az államtitkár szerint "nem megalapozott a régi struktúrák visszaállítását szorgalmazni. "Az egyesületi törvény alapján majd kibontakozó ifjúsági szervezõdések szerves részei lesznek az egyházi indíttatású ifjúsági egyesületek, szervezetek. Kijelentése szerint a készülõ új vallásügyi törvénynek "nem a korlátozás, hanem a szabályozás a feladata".
december 21.  A magyar parlament nyilatkozatában üdvözölte II. János Pál pápának újévi békenyilatkozatát a nemzeti kisebbségek jogainak védelmében.
december 22.  Megalakult a Szamaritánus, szenvedélybetegeket méntõ egyesület, alkohol-, drogfogyasztók megmentésére, utógondozására. A szervezet az egyházhoz tartozik, de világi jellegû s felügyeletét a Szociális és Egészségügyi Minisztérium látja el.
december 23.  Az esztergomi kórházban Paskai László szentmisét mutatott be. Karácsony alkalmából az ország több kórházában mondtak szentmisét, negyven év óta elõször. A kórházakban ezután egyre több tényleges lehetõség nyílik istentiszteletek végzésére.
december 30.  II. János Pál Dr. Dékány Vilmost és Dr. Várszegi Asztrikot esztergomi segédpüspökké, Dr. Takács Nándort székesfehérvári, Mayer Mihályt pécsi, Ács Istvánt egri segédpüspökké nevezte ki.
december 30-január 4.  között Párizsban rendezte meg a taizéi ökumenikus közösség az európai fiatalok találkozóját. Ezen minden korábbinál több, 1500 magyar fiatal vett részt.

1989
január 14.  A Magyar Nemzet közölte a mûvelõdési miniszter és a katolikus gimnáziumokat fenntartó szerzetek elöljáróinak levélváltását. A szerzetes elöljárók méltányossági megfontolásokra hivatkozva kérték az egyházi iskolák megfelelõ állami támogatását. A miniszter a kérést nem tartotta teljesíthetõnek.
január 16.  A katolikus, református, evangélikus és unitárius egyház felhívással fordult Európa keresztényeihez a romániai nemzetiségek ügyében.
január 21.  A Magyar Nemzet Balogh Margit cikkét közölte az egyesületek 1946 nyarán történt felszámolásáról. Az Új Ember korabeli híradása összesen 1513 katolikus egyesület azonnali megszüntetésérõl tudósít.
február 2.  A Magyar Demokrata Fórum állásfoglalásában sürgette a diplomáciai kapcsolatok felvételét a Vatikánnal. Kovács László külügyminiszter-helyettes válaszul utalt rá, hogy a diplomáciai .viszony a szövetséges ellenõrzõ bizottság döntése alapján, az apostoli nuncius kiutasítása nyomán szakadt meg 1945 áprilisában.
február 3-4 A hazánkban is mûködõ megújulási mozgalmak találkozót rendeztek Budapesten, a Magyar Papi Egység rendezésében. Ezen kilenc mozgalom képviselõi, a magyar püspöki kar, és mintegy 40 pap vett részt. Az elsõ napon elméleti elõadások hangzottak el, a második napon mutatkoztak be az egyes mozgalmak: a Regnum Marianum, a Karizmatikus Megújulás, a Focolare, az Újkatekumenátus Útja, a Ferences Család, a Taizéi Közösség, a Hit és Fény, a Házas Hétvége és a Communione e Liberazione.
február 8.  Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter egy külföldi újságírónak adott interjújában kijelentette: elképzelhetõ, hogy az ÁEH feladatait a jövõben a Mûvelõdési Minisztérium veszi át.
február 11.  Az esztergomi bazilikában fölszentelték az új segédpüspököket.
február 12.  A Mai Nap címû napilapnak adott interjújában Szennay András pannonhalmi fõapát a magyarországi szerzetesrendek feloszlatásáról beszélt. "A rehabilitációt egyetlen módon tudom elképzelni: az összes Magyarországon mûködõ szerzetesrendnek elvben történõ visszaállításával."
február 21.  Hivatalosan is megalakult a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Népfõiskolai Szövetség. 
február 27.  Az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársa a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott, hogy a kórházakban való istentisztelet bevezetése az egyes egyházak és az egészségügyi intézmények megállapodásától függ.
március l.  Dr. Szennay András pannonhalmi fõapát ismét közvetlen egyházkormányzata alá vette a 16 plébániából álló egyházmegyéje irányítását.
március 1.  Az MSZMP KB. társadalompolitikai bizottsága Berecz János elnökletével ülést tartott, amelyen megvitatta a párinak az egyházakhoz, az állami egyházpolitikához, a hívõkhöz és a vallásos nézetekhez való viszonyát.
március 7.  Dr. Borovi József, a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia ny. tanára a Magyar Nemzetben írt cikkében A magyar-vatikáni viszony rendezésre vár címmel nemzetközi jogi és történeti szempontból mutatja be hazánk és a Szentszék közti viszony alakulását.
március 9.  "Rehabilitálják-e Mindszenty Józsefet?", tette föl a kérdést a Tér-Kép címû független hetilap. Paskai László bíboros prímás nem kívánt állást foglalni a kérdésben, mert még korainak ítélte. Akkor nyilatkozik majd, "ha az ügy végére pont került". Horváth Miklós irodaigazgató szerint viszont egyre többen Levélben sürgetik a Mindszenty-kérdés rendezését.
március 15.  Várszegi Asztrik segédpüspök a Magyar Hírlapnak adott nyilatkozatában elmondta: A legutóbbi idõk történelmi és társadalmi körülményei is megosztották a papságot. Ezek közé tartozott például az 1950-ben mesterségesen létrehozott, fölülrõl irányított békepapi mozgalom." A Mindszenty üggyel kapcsolatban ezt válaszolta: "Itt lenne az ideje, hogy személyéhez is történeti hûséggel és a tudomány tárgyilagosságával közeledjünk."
március 27-április 1.  A németországi Reichenauban tartották meg a 31. magyar Pax Romana kongresszust Földindulás Magyarországon? címmel, számos hazai és külföldi magyar résztvevõvel.
április 5.  Az MSZMP PB megtárgyalta az egyházpolitika fejlesztésével összefüggõ elveket. Sarkadi Nagy Barna elnökhelyettes sajtóbeszámolón elmondta: a lelkiismereti szabadság nélkül nem képzelhetõ el jogállam. Közölte, hogy a készülõ törvény kizárólagos egyházi belügynek tekinti majd bármilyen szerzetesrend alapítását. Major László szóvívó nyilatkozata szerint abban még nincs egységes álláspont, hogy az MSZMP tagja csatlakozhat-e valamilyen vallási közösséghez. Mindszentyvel kapcsolatban Sarkadi Nagy Barna így fogalmazott: "szándékosan kerülöm a rehabilitáció kifejezést, mert az a büntetlenséget jelenti és prejudikációt tartalmazna. Higgadtan kell megvizsgálni ezeket az ügyeket..."
április 11.  A Magyar Tudományos Akadémia elnökségi ülése elfogadta azt a javaslatot, hogy az egyházi felsõoktatás és gyûjteményi intézmények kutatóhelyi státust és anyagi támogatást kapjanak.
április 12.  Takács Nándor segédpüspök vezetésével elsõ alkatommal gyûltek össze az 1950-ben mûködésüktõl megfosztott szerzetesrendek elöljárói, hogy megtanácskozzák az újjászervezõdés lehetõségeit és feladatait.
április 22.  Az Osservatore Romano is közölte a hírt, hogy a budapesti rádió teljes egészében közvetítette Mindszenty József hercegprímás 1956. november 3-án elhangzott rádióbeszédét. Megjelent a História 1988. 6. számában.
április 28.  Megjelent az Igen címû katolikus ifjúsági lap elsõ száma.
április 28 - május 1.  Pécsett Roger Schutz és a taizei ökumenikus szerzetesközösség imatalálkozót rendezett mintegy húszezer hazai és külföldi fiatal részvételével.
április 30.  A Minisztertanács saját kérésére, nyugállományba vonulása miatt, felmentette tisztségébõl Miklós Imrét, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökét.
május 2-4.  A katolikus felnõttképzés európai szövetsége (FEECA) Leányfalun rendezte tanácskozását.
május 4.  A Magyar Nemzet közzétette a készülõ új vallásügyi törvény irányelveit, amelyeket társadalmi vitára bocsátanak.
május 5-6.  A Magyar Demokrata Fórum Apor Vilmos gyõri püspök emlékezetére ülést rendezett Gyulán.
május 10.  Németh Miklós miniszterelnök a parlamentben javaslatot terjesztett elõ az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetésére.
május 16.  A Szentatya Pénzes János horgosi plébánost nevezte ki szabadkai püspökké.
június l.  Az Állami Egyházügyi Hivatal törvényesen elismert felekezetnek nyilvánította a mormon felekezetet.
június 5.  A Minisztertanács elfogadta a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény tervezetét.
június 5.  Egyhetes magyarországi látogatása befejeztével elutazott Colassuonno érsek, apostoli nuncius.
június 6-8.  Ülésezett a Magyar Püspöki Kar. Bejelentették, hogy az egyháznak a békét szolgáló tevékenységét a jövõben a Justitia et Pax bizottsággal együttmûködve végzik. A szerzetesrendek újjászervezése megindult;eddig 39 szerzetes közösség jelentkezett.
június 7.  A Püspöki Kar az 1956-os események áldozatainak június 16-i temetésével kapcsolatban levelet adott ki:
június 9.  Raft Miklós államtitkár a Magyar Hírlapnak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal jogutód nélkül fog megszûnni. 
június 9.  A Szent István Társulat kiadta Mindszenty József emlékiratait. Az Egészségügyi Minisztérium szociális osztályának fõmunkatársa a Magyar Hírlapnak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy ezután ismét lehetõség nyílik a közös vallásgyakorlásra a kórházakban. A kórházi betegek lelkipásztori ellátásáról a minisztérium körlevelet ad ki.
június 12.  A magyarországi egyházak az 1956-os események áldozatainak temetésével kapcsolatban közös nyilatkozatot adtak ki.
június 14.  A Magyar Hírlap közölte a honvédelmi törvény módosítási javaslatát, amely lehetõvé teszi a fegyver nélküli katonai, illetve polgári szolgálatot.
június 16.  Kalkuttai Teréz anya Budapestre érkezett, hogy négy nõvérével megalapítsa a Szeretet Misszionáriusainak elsõ magyarországi rendházát. A nõvérek a legszegényebbek szolgálatára szentelik életüket..
június 26.  A Minisztertanács a Mûvelõdési Minisztérium feladatai közé sorolta az egyházak, felekezetek, vallási közösségek mûködésével összefüggõ állami feladatokat.
június 26.  Az Elnöki Tanács határozatot hozott az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetésérõl. A jogutód nélkül megszûnt intézmény helyett június 30-án megalakult az Országos Vallásügyi Tanács. E konzultatív szerv elnöke a miniszterelnök, titkára a mûvelõdési miniszter, tagjai az egyházi vezetõk. Megalakul ezenkívül a Minisztertanács Egyházpolitikai Titkársága, Sarkadi Nagy Barna miniszterhelyettes vezetésével. A gyakorlati adminisztrációs ügyeket a Mûvelõdési Minisztériumon belül az egyházügyi fûosztály fogja végezni.
július 4.  A Püspöki Kar nyilatkozatot adott ki az egyházi és társadalmi élet megújításáról. 
július 8.  A Magyar Nemzetnek adott interjújában Várszegi Asztrik segédpüspök a készülõ vallási törvényt fölöslegesnek nevezte. Az Egyházügyi Hivatal tevékenységét pedig szükségtelennek és haszontalannak mondta.
július 11. Paskai László bíboros érsek hivatalos levélben fordult Németh Miklós miniszterelnökhöz, kérve: "a magyar kormány kezdeményezze Mindszenty József perének felülvizsgálatát". Németh Miklós válaszlevélben közölte, hogy Mindszenty perét soron kívül vizsgálják felül.
július 11.  A Magyar Nemzet Cserháti József püspök cikkét közölte Lelki újrakezdés és nemzeti egység címmel.
július 13.  Glatz Ferenc nyilatkozata szerint az egyházakat nem ellenõrizni, hanem menedzselni és segíteni kell, mindenekelõtt kulturális és karitatív tevékenységükben.
július 20.  A Magyar Demokrata Fórum soproni szervezete levélben kérte Paskai László bíborost, hogy kezdeményezze Mindszenty József hamvainak hazahozatalát.
július 25.  Az újjáéledt magyar ferences mariánus rendtartomány Szendi József megyéspüspöktõl átvette a sümegi kegytemplom gondozását.
július 29.  Billy Graham amerikai prédikátor a Népstadionban igehirdetést tartott, melyen többek között Szûrös Mátyás és Paskai László is megjelent.
augusztus 8.  Új Misszió címmel Miskolcon új katolikus folyóirat jelent meg.
augusztus 9.  A miskolci börtön parancsnokával egyházi vezetõk megbeszélést folytattak a börtönben meginduló Lelkipásztori szolgálatról.
augusztus 18.  A pálos rend újra megkezdte mûködését hazánkban, és átvette a Gellért-hegyi sziklakápolna gondozását.
augusztus 18.  Megjelent a Jel, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének lapja.
augusztus 20.  A Szent István napi ünnepi szentmise után Paskai László bíboros, prímás vezetésével 42 év után elõször tartották meg ismét a hagyományos Szent Jobb körmenetet a Bazilika körül.
augusztus 28.  Az Elnöki Tanács Törvényerejû rendeletet hozott a szerzetesrendek mûködésérõl (17/1989. M. K. aug. 30.), biztosítva a jogot mûködésükhöz.
augusztus 30.  Elhunyt dr. Kacziba József püspök, az AC országos igazgatója.
szeptember 3.  Az újra megnyílt Fasori Evangélikus Gimnáziumban tanévnyitó ünnepségen Glatz Ferenc mûvelõdési miniszter mondott beszédet.
szeptember 7.  A Népszabadságnak adott interjújában Sarkadi Nagy Barna miniszterhelyettes nyomatékosan leszögezte, hogy az újonnan megalakult Egyházpolitikai Titkárság nem menti át az ÁEH régi struktúráját.
szeptember 7.  Nyers Rezsõ a parlamentben kötetlen eszmecserét folytatott a magyarországi egyházak vezetõ személyiségeivel.
szeptember 10.  A jezsuiták mûködésének újrakezdése alkalmából Paskai László bíboros szentmisét mutatott be a budapesti Jézus Szíve templomban.
szeptember 15.  Németh Miklós miniszterelnök szept. 5-i keltezésû levéllel fordult Agostino Casaroli bíboros államtitkárhoz, az 1964. évi részleges megállapodás 25. évfordulóján. Kinyilvánította a kormány szándékát, hogy hivatalos tárgyalások kezdõdjenek a Magyar Népköztársaság és a Vatikán állam között a diplomáciai kapcsolatok rendezésérõl.
szeptember 15.  Németh Miklós miniszterelnök a Parlamentben fogadta a Püspöki Kar állandó tanácsának elnökét és tagjait.
szeptember 18-20.  Az MKPK õszi ülésén megtárgyalták a pápalátogatás elõkészületeit. szeptember 20. Az irgalmasrend, az egyetlen férfi betegápoló rend, bejelentette, hogy újra megkezdi mûködését pécsi rendházukban.
szeptember 21-október 18.  Paskai László bíboros, prímás az Egyesült Államokba utazott, lelkipásztori látogatásra.
szeptember 22.  A Minisztertanács ülésén tárgyalt a rehabilitációkról, köztük Mindszenty József és társai, valamint Grõsz József és társai elleni büntetõ eljárásokról. A vizsgálat még nem zárult le, de az már most megállapítható, hogy e perekben a büntetések aránytalanul súlyosak voltak.
október l.  Megkezdte mûködését a katolikus telefonos lelkisegély szolgálat.
október 2.  Agostino Casaroli bíboros, államtitkár nyilatkozatot adott az MTI-nek Mindszenty bíborosról és a magyar-vatikáni diplomáciai kapcsolatokról.
október 6.  Az Élet és Tudomány közölte Glatz Ferenc mûvelõdési miniszter júliusi tévényilatkozatát egyházpolitikai koncepciójáról. "A szovjet szisztémából eredõen egészen napjainkig államilag ellenõriztük az egyházakat, és lebecsültük az egyházak közmûvelõdési funkcióit, ezzel tulajdonképpen kidobtuk õket a társadalomból."
október 10.  Az országgyûlés ifjúsági és sportbizottsága javasolta, hogy garantálják az oktatási intézményekben az ideológiamentes nevelést.
október 10.  Glatz Ferenc mûvelõdési miniszter katolikus fõpapokkal folytatott megbeszélést, elsõsorban a volt egyházi tulajdonban lévõ épületek visszaadásáról és az újjászervezõdõ szerzetesrendek mûködésérõl.
október 18.  Casaroli bíboros, államtitkár levélben válaszolt Németh Miklós miniszterelnöknek a Szentatya nevében, és örömmel üdvözölte a magyar kormány készségét a diplomáciai kapcsolatok helyreállítására.
október 20.  Dékány Vilmos segédpüspök fölszentelte azt az emléktáblát, amelyet Mindszenty József bíboros tiszteletére az amerikai nagykövetség falán helyeztek el.
október 25.  A Vatikáni Rádiónak Rómában adott nyilatkozatában Dankó László kalocsai érsek bejelentette, hogy az Opus Pacis megszûnt.
október 28.  Cserháti József pécsi megyéspüspök és Bánk József püspök ny. érsekpüspök hálaadó szentmisét mutatott be püspökké szentelésének 25. évfordulóján.
november 3.  II. János Pál pápa elfogadta Cserháti József püspök nyugdíjazási kérelmét, Mayer Mihály pécsi segédpüspököt megyéspüspökké, Katona István szeged-rókusi plébánost pedig váci segédpüspökké nevezte ki.
november 4.  Torontóban püspökké szentelték Miklósházy Attila jezsuitát, akit II. János Pál pápa a külföldön élõ magyarok püspökévé nevezett ki.
november 19.  Az Országos Lelkipásztor Intézet igazgatója, Brückner Ákos, és fõtitkára Blanckenstein Miklós az Új Embernek adott nyilatkozatában beszámolt a szeptemberben megindult munkáról és az intézet terveirõl.
november 20.  Paskai László bíboros, prímás érsek köszönete nyilvánítása mellett fölmentette az Opus Pacis és az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága tisztségviselõit, Szabó Géza igazgatót és Bíró Imre fõtitkárt. Dankó László kalocsai érsek az Új Embernek adott nyilatkozatában kommentálta az intézkedés hátterét.
november 20.  A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendkívüli értekezletet tartott a magyar egyházi intézmények megújításáról, ezen belül a püspökkari titkárság és az Actio Catholica újjászervezésérõl.
november 22.  A Magyar Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága levélben fordult Paskai László bíboroshoz, kérve Márton Áron boldoggá avatási eljárásának megindítását.
november 23.  Az országgyûlés ülésszakán Békesi László pénzügyminiszter felszólalásában elmondta, hogy "az állami feladatokat ellátó szervezetek, akár egyházakról, akár társadalmi szervezetekrõl vagy magánvállalkozásokról is legyen szó, oktatási, egészségügyi és szociális feladatok ellátása esetén a költségvetésbõl ugyanannyi állami támogatást kapnak, mint az állami intézmények".
december 9.  A váci székesegyházban püspökké szentelték Katona Istvánt, az egyházmegye új segédpüspökét.
december 16.  A pécsi székesegyházban ünnepélyesen beiktatták Mayer Mihályt, az egyházmegye új püspökét.

1990
január 5.  Hermann Groer bécsi bíboros érsek megáldotta a "HID" Családsegítõ Központot. január 10. A pápa a diplomáciai testülethez intézett újévi beszédében szól a "szabadság felé zarándokló" közép-kelet európai országokról.
január 18.  Horn Gyula magyar külügyminiszter pápai Fogadása.
január 18.  A szovjet déli hadsereg csoport kiürítette az esztergomi Érseki Papneveló Intézet eredeti épületét.
január 24.  Az Országgyûlés megszavazta a vallásügyi törvényt.,
január 30. A pápa Ternyák Csabát, a PMI rektorát pápai káplánná nevezte ki.
február 6.  A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Kar felbontotta az 1950. augusztus 30-án létrejött megállapodást.
február 6.  A pápa levele Paskai bíboroshoz a Mindszenty József bíborosról történt esztergomi megemlékezés alkalmából. Vatikáni közlemény Agostino Casaroli államtitkár, Kada Lajos és Francesco Colasuonno érsekek február 7-12 közötti magyarországi látogatásáról, melynek célja az esztergomi Mindszenty-megemlékezésen való részvétel és a vatikáni magyar diplomáciai kapcsolatok helyreállítása.
február 9.  A Szentszék és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok helyreállítása. 
február 19.  A Magyar Katolikus Püspöki Kar úgy határozott, hogy felállítja a Püspökkari Titkárságot.
március 28.  A pápa magyarországi apostoli nunciussá nevezte ki Angelo Acerbi érseket. 
március 31.  A pápa székesfehérvári koadjuktor püspökké nevezte ki Takács Nándort (aki 1988. december 23. óta volt segédpüspök).
március  A piarista rend visszakapta váci épületét. A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata a vasárnapok munkanappá tétele ellen.
április 17.  Megalakult a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi tagozata. 
április 27-28.  A dalai láma, tibeti buddhista vezetõ Budapesten. 
május 7.  Katolikus mûsorokat sugároz a Magyar Televízió.
május 18.  Semmisnek nyilvánították a Mindszenty József bíboros ellen hozott ítéletet. 
június 6.  Mayer Mihály pécsi megyéspüspök felszentelte az új paksi templomot. 
június 8.  Angelo Acerbi apostoli nuncius pápai fogadása.
június 13.  A belga királyi pár Esztergomban felkereste Paskai László bíborost.
június 13.  Helyreállították a diplomáciai kapcsolatokat a Szuverén Máltai Lovagrend és a Magyar Köztársaság között.
június 20.  Létrehozzák a Katolikus Kiadványterjesztõ Egyesület Kft-t.
június  Az igazságügyminiszter új rendelete értelmében minden elítélt istentiszteleten vehet részt.
június 21.  Angelo Acerbi apostoli nuncius átadta megbízólevelét. 
július 8.  Ökumenikus templom alapkõletétele Cserkeszõlõn.
július 23.  A magyar cserkészmozgalom ismét tagja lett a Cserkész Világszövetségnek. augusztus 20. A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata a hitoktatásról, az egyházi iskolákról, az egyházi ingatlanokról.
augusztus 20.  Kalocsa város díszpolgárává avatták Grõsz József volt kalocsai érseket. augusztus A pálosok visszakapták a Gellért-hegy lábánál lévõ egyházi kolostorukat. 
augusztus 31.  A pécsi székesegyházat bazilika rangjára emelik. 
szeptember 3.  Antall József miniszterelnök fogadta a Püspöki Kar tagjait. Seregély István egri érsek a Püspöki Kar új elnöke.
szeptember 5.  Szent Ignác Katolikus Egyetemi Kollégiumot alapítanak. 
szeptember 12 Az európai püspökkan konferenciák megbízottai Leányfalun.
szeptember 15.  Bejelentették, hogy a Belügyminisztérium az Államigazgatási Fõiskola épületét visszaadja a veszprémi püspökségnek.
szeptember 15.  Keresztes Sándor vatikáni magyar nagykövet átadta megbízólevelét a pápának. 
szeptember 17.  Antall József miniszterelnök és kísérete pápai fogadása Castelgandolfoban. 
október 13.  Angelo Acerbi pápai nuncius oltárt szentelt az ismét pálos templommá lett Szikla kápolnában. 
október 19-21.  Az európai ferences tartományfõnökök látogatása Budapesten és Szentendrén. 
november 3.  Megalakult a magyar Kolping Szövetség.
november  Ismét lesz egyházzenei tanszék a Zeneakadémián.
november 15-18.  Jerome Hamer, a Szerzeteskongregáció prefektusa Budapesten. november 25. Hans Peter Kolvenbach, a Jézustársaság legfõbb rendi elöljárója Budapesten. november A Miasszonyunk Kalocsai Iskolanõvérek visszakapott rendházukban leánykollégiumot létesítenek.
december 19.  Paskai László bíboros, Seregély István érsek, Acerbi nuncius és a magyar püspökök látogatást tettek a Szentatyánál az 1991-es magyarországi apostoli látogatás programjának megbeszélésére.
december  Ismertették a volt egyházi ingatlanokról elkészült törvényjavaslatot.

1991
január 1.  A pápa újévi üzenete a magyar néphez. 

A bazilita szerzetesek öt helyiséget visszakaptak máriapócsi kolostorukban.

január 14.  A Legfelsõbb Bíróság újratárgyalta a Regnum Marianum papi közösség tagjai ellen 1965-ben folytatott pert, és megállapította, hogy az ítélet még az akkori alkotmány alapján is törvénysértõ volt. 

Göncz Árpád levélben üdvözölte II. János Pál pápát, megköszönve az 1991-es békeév alkalmából a világ népeihez és kormányaihoz intézett üzenetét, s megerõsítve, hogy az egész magyar nép szeretettel várja augusztusi látogatását.

február 5. A Szatmári Irgalmas Nõvérek Esztergom-Kenyérmezõn, régi zárdájuk egy részében napközi otthont létesítettek idõsek számára.
február 9. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megnyitotta Orvosi és Szociális Segélyszolgálatát.
február 15.  Megalakult a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége. 
február 18.  A pápa Opilio Rossi bíborost bízta meg, hogy különleges küldöttjeként vegyen részt Mindszenty József hamvainak ünnepélyes hazahozatalán.
február 22-23.  Pro Life konferencia Budapesten.
február 25.  A Jó Pásztor Nõvérek egy csoportja különbözõ országokból Magyarországra érkezik, hogy segítse az itthoni idõs nõvéreket közösségi életük és munkájuk újrakezdésében. Rendházuk mellett otthont építenek leányanyák számára.
március 11.  II. János Pál pápa elfogadta Dr. Pataky Kornél gyõri megyéspüspök lemondását, s Dr. Pápai Lajos veszprémi plébánost gyõri megyéspüspökké nevezte ki. 

II. János Pál Pápa Dr. Várszegi Asztrik esztergomi segédpüspököt, a püspöki kar titkárát pannonhalmi fõapáttá nevezte ki.

április 1-6.  A Magyar Pax Romana ezévi 33. kongresszusát elõször tartja ismét magyar földön, Gyõrött és Pannonhalmán.
április 4-7.  Nemzetközi diákonátus tanulmányi napok Budapesten.
április 12.  Antall József miniszterelnök hivatalában fogadta Angelo Acerbi pápai nunciust. Megbeszélésükön szóba került a Szentszék és a Magyar Köztársaság kapcsolata, s az egyházi ingatlanok rendezésének ügye.
április 9.  Megnyílt a jezsuita rend Szent Ignác Katolikus Egyetemi Kollégiuma.
április 24-27.  A Katolikus Sajtó Világúniója európai tagozata és a Nemzetközi Katolikus Iroda a Gyermekekért nemzetközi konferenciát rendez Budapesten a katolikus gyermeksajtóról.
április 27.  Pápai Lajos püspökké szentelése a gyõri székesegyházban.
május 4.  Mindszenty József hamvait Mariazellbõl ünnepélyesen Esztergomba szállítják, s a bazilika kriptájában helyezik végsõ nyughelyére.
május 9.  A Legfelsõ Bíróság fölmenti az 1972-ben ártatlanul elítélt regnumi atyákat.
május 24.  II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadta Jeszenszky Géza külügyminisztert.
május 26.  A máriaremetei kegytemplomot basilica minor rangra emelte II. János Pál pápa.
május 28.  Döntés születik arról, hogy a piliscsabai szovjet laktanya épületeiben mûködik majd az újonnan létesülõ katolikus egyetem bölcsészkara.
június 1.  Hajdúdorogon görög katolikus gimnázium létesül.
június 27.  A Szent László király által alapított somogyvári bencés apátság 900. éves jubileuma.
július 3.  A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatot adott ki a megfogant élet védelmében.
július 5.  Tõkés László nagyváradi református püspököt magánkihallgatáson fogadta II. János Pál pápa.
július 10. Az Országgyûlés név szerinti szavazással elfogadta az egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló törvényt. Eszerint az egyháztól jogtalanul elvett s most visszaigényelt épületeket vagy azok pénzbeli ellenértékét tíz éves idõtartam alatt az állam visszajuttatja eredeti, jogos tulajdonosuknak.
augusztus 5.  A pápa a gyulafehérvári latin szertartású egyházmegyét érsekség rangjára emelte, és közvetlenül a Szentszék alá rendelte. Az eddigi megyéspüspököt, Bálint Lajost gyulafehérvári érsekké nevezte ki.
augusztus 12.  Reizer Pál szatmári és Tempfli József nagyváradi megyéspüspök levélben kérte a pápát, hogy egyházmegyéjük a jövõben a gyulafehérvári érsekséghez tartozhassék.
augusztus 16-20.  A pápa Magyarországon. Programjában szerepelt szabadtéri szentmise Esztergomban, Máriapócson, Pécsett és Budapesten, ökumenikus istentisztelet Debrecenben, találkozás a magyar fiatalokkal a Népstadionban, a szeminaristákkal a Mátyás templomban, a betegekkel a budapesti Bazilikában, továbbá a tudomány és a mûvészet képviselõivel és a zsidó hitközségek delegációjával. Szent István ünnepén, a Hõsök terén mondott miséjén mintegy kétszázezren vettek részt. A pápa beszédében kitért a Gorbacsov ellen elõzõ nap elkövetett puccsra, és kifejezte reményét, hogy a demokrácia kibontakozását már semmiképpen sem lehet megállítani Oroszországban.
augusztus 27.  Várszegi Asztrik pannonhalmi fõapát beiktatása.
szeptember 2.  Újra megnyílt a váci piarista gimnázium. A tanévnyitón részt vett Göncz Árpád köztársasági elnök is.
szeptember 4.  Szegeden megalakult a Magyar Börtönpasztorációs Társaság.
szeptember 13.  Szakos Gyula székesfehérvári megyéspüspök mivel betöltötte 75. életévét kérte fölmentését fõpásztori tiszte alól. A pápa elfogadta lemondását, és utódjául Takács Nándor koadjútor püspököt nevezte ki.
szeptember 24-26. A püspöki kar õszi konferenciáján a Püspökkari Titkárság irodaigazgatójává Keszthelyi Ferenc plébánost, a Magyar Karitász püspökkari rererensévé pedig Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspököt nevezte ki.
szeptember 25.  A budapesti Bazilikában a püspöki kar hálaadó szentmisét mond a pápalátogatás kegyelmeiért.
szeptember 29.  Beiktatták hivatalába Bálint Lajos gyulafehérvári érseket.
október 8.  Beiktatták hivatalába Takács Nándort, a székesfehérvári egyházmegye új megyéspüspökét.
október 14.  Budapesten megalakult az egyetemi lelkészség.
október 15.  A Magyar Karitász elsõ országos találkozója Budapesten.
november 3-8.  Keresztény-zsidó teológiai hét Budapesten, a Keresztény Zsidó Tanács és a Keresztény-Zsidó Társaság rendezésében.
november 18.  A Magyar Köztársaság elnöke Roger Etchegaray bíborosnak, a Iustitia et Pax Pápai Bizottság elnökének a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést adományozta.
november 22.  Tudományos ülésszak Budapesten a Rerum Novarum enciklika megjelenésének 100. évfordulójáról.
november 23.  II. János Pál fogadta a kereszténydemokrata vezetõk nemzetközi fórumának résztvevõit, köztük Antall József miniszterelnököt s a magyar delegáció többi tagját.
november 28.  Rómában megnyílik az Európával foglalkozó rendkívüli püspöki szinódus.
december 4. Rómában felavatták a Magyar Köztársaság Szentszéki Nagykövetségének székházát, a Fraknói villát, amelyben korábban a magyar konzulátus mûködött. Az ünnepség során Katona Tamás külügyi államtitkár Sodano bíboros államtitkárnak átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje kitüntetést.
december 17.  A MKPK téli ülésén nyilatkozatot adott ki az Alkotmánybíróságnak az abortuszt érintõ döntése kapcsán.
december 30.  A taizé közösség Budapesten rendezte 14. európai ifjúsági találkozóját.

1992.
január 13.  A Szentszék elismeri a Horvát és a Szlovén Köztársaságot.
február 8.  A Szentszék helyreállítja diplomáciai kapcsolatait az Ukrán köztársasággal. Az országban nunciatúrát nyitnak, az ukrán állam pedig nagykövetet akkreditál a Szentszékhez.
február 11.  Az Országgyûlés ellenszavazat nélkül jóváhagyta az egyházak közvetlen állami támogatásával kapcsolatos elõterjesztést.
február 15.  II. János Pál pápa elfogadta Marosi Izidor váci megyéspüspök lemondását, és helyébe Keszthelyi Ferenc ciszterci szerzetest, nagytétényi plébánost nevezte ki.
február 16.  Mayer Mihály megyéspüspök megáldotta a pécsi szeminárium felújított épületét, amelyben az egyházmegye szemináriuma újra kezdte mûködését.
február 19.  Zsidó-katolikus találkozó Budapesten.
február 29.  Tudományos emlékülés Gyõrött Apor Vilmos születésének 100. évfordulóján.
március 10.  A MKPK tavaszi konferenciáján kinevezték az újonnan létesítendõ katolikus egyetem rektorát, Gál Ferencet. A Pázmány Péter Hittudományi Akadémia, a Pázmány által alapított egyetem jogutódja Bölcsészettuodmányi karral bõvül, és egyetemi rangot kap.
március 21.  A váci székesegyházban püspökké szentelték Keszthelyi Ferencet.
március 24-31.  A protestáns egyházak európai nagygyûlése Budapesten.
március 24-28.  Megemlékezések Mindszenty József születésének 100. évfordulójáról (tudományos emlékülés, ünnepi emlékmise)
április 16.  Paskai László a nagycsütörtöki krizmaszentelési misén jelentette be, hogy megkezdõdtek az egyházmegyei zsinat elõkészítõ munkálatai.
április 20.  A Pax Romana kongresszusa Lillafüreden.
május 1.  A Nagycsaládosok Országos Szövetsége másodszor rendez családkongresszust.
május 10.  Nagyváradon ünnepi rendezvénysorozat a város alapításának 900., Szent László szenttéavatásának 800., a török kiûzésének 300. évfordulóján.
június 9-11.  A MKPK nyári ülésszakán nyilatkozatot tettek közzé a katonai szolgálatatot teljesítõ fiatalok lelki gondozásáról. A püspöki kar levélben fogalmazta meg álláspontját a hitoktatásról.
június 20.  Elhunyt Szakos Gyula nyug. székesfehérvári megyéspüspök.
június 25.  II. János Pál pápa jóváhagyta az egyetemes egyház katekizmusát.
június 26.  A kelet-európai országok hitoktatóinak tanácskozása Gyõrött.
július 11.  A Szentatya dekrétumban állapítja meg tíz boldoggá avatandó személyrõl, köztük Batthyány Strattmann Lászlóról, hogy "hõsies fokban" gyakorolták az erényeket.
július 24.  A dalai láma és Paskai László bíboros testvéri imatalálkozón vett részt a budapesti Szent István Bazilikában.
augusztus 10.  II. János Pál pápa veszprémi segédpüspökké nevezte ki Balás Béla bajóti plébánost.
augusztus 16.  II. János Pál az Úrangyala után mondott beszédében megemlékezett Szent István királyról is.
szeptember 1.  A Miasszonyunkról Nevezett Iskolanõvérek újra megnyitják iskolájukat Szegeden. 

Megnyílik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkara.

szeptember 13.  Zugligetben megnyílik a Sacré Coeur nõvérek noviciátusa. 
szeptember 20.  A velencei pátriárka Szent Gellért ereklyéket ad át Gyulay Endre megyéspüspöknek. Az ereklyéket a szegedi dómban helyezik el.
szeptember 23.  A MKPK nyilatkozatot ad ki az élet védelmében.
október 1.  Göncz Árpád a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést adományozza Kada Lajos érseknek, bonni apostoli nunciusnak. 

A MKPK titkárává választják Ternyák Csabát, a római Magyar Pápai Intézet rektorát. 

Angelo Acerbi nuncius felavatja a magyarországi jezsuiták egyik új épületét, a Faludi Ferenc házat.

október 4.  Pio Laghi bíboros, a Vatikán Nevelésügyi Kongregációjának részvételével megnyílik az elsõ katolikus egyetem Magyarországon.
október 17.  A Piarista Rend magyarországi megtelepedésének 350. évfordulóján nagyszabású ünnepség a Vígszínházban. 

Esztergomban püspökké szentelik Balás Béla bajóti plébánost.

október 26.  A MKPK nyilatkozatot ad ki a faji megkülönböztetés ellen. 
október 31.  A pápa elismeri Galilei elméletének helyességét.
november 11.  Katolikus Továbbképzõ Intézet nyílik Szombathelyen.
december 7.  II. János Pál pápa hivatalosan bemutatja az új katekizmust.
december 24.  II. János Pál pápa Ternyák Csabát, a MKPK titkárát esztergomi segédpüspökké nevezi ki.

1993.
január 6.  II. János Pál pápa 11 püspököt szentel Rómában, köztük Ternyák Csabát, a MKPK titkárát.
január 22.  A MKPK tagjai megkezdik ad limina látogatásukat Rómában.
január 27-29.  II. János Pál pápa kihallgatáson fogadja a magyar fõpásztorokat. 
február 1-5.  A Vatikán rendezésében nemzetközi kongresszus Leányfalun a migrációról.
február 11.  Az egyház elõször üli meg a Betegek Világnapját, amelyet a pápa 1992. május 13-án kelt levelében rendelt el.
február 11.  Az európai és észak-amerikai tábori fõlelkészek 4. konferenciája Budapesten. 
március 27.  Baleset következtében váratlanul meghal Ács István egri segédpüspök.
április 12-18.  Megújuló egyház a megújuló társadalomban címmel tartják Vépen és Szombathelyen a 35. Magyar Pax Romana kongresszust.
május 5.  Életének 85. évében meghalt Jakab Antal, kiérdemesült gyulafehérvári püspök. 
május 16-18.  Nemzetközi konferencia Budapesten "Az európai államok és az egyházak kapcsolata a megváltozott világban" címmel.
május 31.  II. János Pál pápa megváltoztatja a magyar katolikus egyház szervezeti felépítését. Az érsekségek számát háromról négyre emeli, új érsekséggé és metropolitai székhellyé téve a veszprémi püspökséget. A Dunántúlon a veszprémi egyházmegyébõl létrejön a Kaposvári Egyházmegye, a Tiszántúlon pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar mgyéket magába foglalva megalakul a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye A Szentatya kaposvári püspökké Balás Béla veszprémi segédpüspököt, debrecen-nyíregyházi püspökké pedig Bosák Nándort, az egri szeminárium rektorát nevezi ki. Budapest ettõl fogva az esztergomi fõegyházmegyéhez tartozik, amelynek új elnevezése Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye. Módosulnak a többi egyházmegyék határai, hogy kiegyenlítõdjenek a létszám és területbeli különbségek. A Kalocsai Fõegyházmegye elnevezése ezentúl Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye.
június 2.  A MKPK nyilatkozatot adott ki a közoktatási törvénnyel kapcsolatban.
június 18-17.  Magyar zarándoklat Aachenbe, többek között Antall József miniszterelnök és Paskai László bíboros részvételével. A dóm elõtti téren felavatják Szent István szobrát.
június 29.  A római Szent Péter bazilikában II. János Pál pápa 27 metropolita érseknek nyújtja át a palliumot, köztük Szendi József veszprémi érseknek is.
július 4.  Visszakerül a katolikus egyház tulajdonában a zsámbéki és az esztergomi tanítóképzõ fõiskola. 

Dankó László érsek társszékesegyházzá avatja a kecskeméti fõplébániatemplomot

július 19.  Budapesten tartják a nemzetközi Vallásszociógiai Társaság 22. kongresszusát.
július 15.  A debreceni Szent Anna templomban, amely e naptól székesegyházi rangra emelkedett, fölszentelik az egyházmegye elsõ püspökét.
augusztus 1. Gödöllõn több mint ezer magyar és külföldi cserkész részvételével rendezét meg a hatvan évvel korábbi jamboree emlékét idézõ cserkésztalálkozót.
augusztus 4.  Szombathelyen a domonkos nõvérek visszakapták zárdájukat. A restaurált épületet Konkoly István megyéspüspök áldja meg.
augusztus 15-20.  A kalocsa-kecskeméti fõegyházmegye és Kalocsa város önkormányzata Szent István napokat rendez.
augusztus 15.  Achille Silvestrini bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa Máriapócson megáldja a bazilika új kapuját.
augusztus 26-30.  Kismaroson katolikus ifjúsági kongresszust tartanak az ifjúsági pasztorációval foglalkozó papok és civilek.
augusztus 28.  Zalaegerszegen Konkoly István püspök megáldja a Notre Dame nõi kanonokrend restaurált kápolnáját, rendházát és iskoláját.
augusztus 30.  Szegeden harmadszor rendezik meg a Biblikus konferenciát.
szeptember 7-11. Budapesten tartják az Európai Katolikus Egyházzenei Szervezetek 6. kongressusát.
szeptember 21-23. A MKPK õszi konferenciáján nyilatkozatot ad ki Az erkölcsi értékek jelentõsége a politikai életben címmel.
október 3.  Kántorjánosiban fölszentelik a cigányok új templomát. Az ünnepségen részt vesz Giovanni Cheli, a Vándorlók és Útonlévõk Pápai Tanácsának elnöke is.
október 7-9.  II. János Pál pápa magyarországi látogatásának viszonzásául a MKPK vezetésével zarándokcsoport érkezik Rómába. A pápa 9-én fogadja õket, s beszédet intéz hozzájuk. 

Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius fölszenteli a Szatmári Irgalmas Nõvérek új, budai otthonát.

október 9.  Az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja részére tanulmányi ház épül Balatonkenesén. Az új létesítményt Szendi József érsek áldja meg.
november 17. Angelo Acerbi érsek áldja meg Dobogókõn a jezsuiták új lelkiségi központját, a Manrézát. A provincia a hajdani zugligeti Manréza helyett kapta ezt az épületegyüttest.
november 26-28.  A Keresztény Értelmiségeiek Szövetsége 2. kongreszusa: Kereszténység és közélet, egyház és politika címmel.
december 5.  A pápa elfogadja Bálint Lajos gyulafehérvári érsek fölmentési kérelmét. 
december 12.  Elhunyt Antall József, Magyarország miniszterelnöke.
december 13.  Pécsett konferencia a jugoszláv utódállamok egyházi vezetõinek részvételével.
december 14-15.  A MKPK téli konferenciáján részt vesz a szlovák püspöki kar két tagja. A MKPK körlevelet ad ki a Nemzetközi Családév megnyitására.

1994
január 2.  II. János Pál pápa Moldova apostoli nunciusává nevezi ki Angelo Acerbi érseket, Magyarország apostoli nunciusát, eddigi hivatalának megtartásával.
január 15.  A Katolikus Iskolák Fõhatósága országos nagygyûlést rendez. A változások óta évente átlagban 10-15 katolikus iskola nyitotta meg kapuit. Ez a katolikus iskolák elsõ nagy seregszemléje.
február 4.  Munkács székhellyel új római katolikus egyházmegyét hoznak létre Kárpátalján. Ez a terület a romániai Szatmárnémeti Egyházmegye irányítása alá tartozott. Az új egyházmegye határai az országhatárhoz igazodnak. A munkácsi egyházmegye apostoli adminisztrátora Antonio Franco érsek, kijevi apostoli nuncius lesz. Ukrajnában így négyre emelkedett a római katolikus egyházmegyék száma.
február 23.  Elhunyt Csilla von Boeselager báróné, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik alapítója.
március 3-6.  II. Alekszij pátriárka Magyarországra látogat. Egyebek között ellátogat Pannonhalmára is, ahol Várszegi Asztrik fõapát meghívja 1996-ra, a fõapátság ezeréves jubileumára.
március 7.  A Szentszék Szlovákia apostoli nunciusává nevezi ki Luigi Dossena érseket. 
március 8-10.  A MKPK tavaszi konferenciáján részt vesz Pio Laghi bíboros, a Nevelési Kongregáció prefektusa. Fõleg a papnevelésrõl és a szemináriumok helyzetérõl tárgyalnak.
március 19.  Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek boldoggá avatási eljárásának ügyét az Esztergom-Budapesti fõegyházmegye átveszi a bécsi fõegyházmegyétõl. Posztulátora Szõke János lesz.
április 5-8.  A Kapisztrán Ferences Rendtartomány káptalanján újraválasztják Hegedüs Kolost tartományfõnöknek. Egészségi állapotára való tekintettel azonban hamarosan lemond, s helyére addigi helyettese, Várnai Jakab kerül. 
április 8.  II. János Pál pápa Jakubinyi György segédpüspököt nevezi ki a gyulafehérvári egyházmegye érsekévé, az 1993 novemberében nyugalomba vonult Bálint Lajos érsek utódjává.
április 12.  79 éves korában elhunyt Cserháti József nyug. pécsi püspök.
április 16-17.  A magyar Kolping szövetség elsõ kongresszusa Budapesten.
április 30.  A magyarországi egyházak vezetõi lelkipásztori üzenetet intéznek a hívekhez a választások alkalmából.
május 3.  A budai várban sajtótájékoztatón mutatják be az EXPO vatikáni pavilonját. A Török Ferenc által tervezett épület a tervezett világkiállítás után egyetemi kápolna lesz.
május 4.  Boross Péter miniszterelnök fogadja a külföldön élõ magyar római katolikus lelkipásztorok küldöttségét, akik elõször tartják éves konferenciájukat Budapesten.
május 8.  A parlamenti választások elsõ fordulója. A második fordulóra május 29-én kerül sor. A legtöbb mandátumot az MSZP szerzi meg, a második helyen a Szabad Demokraták Szövetsége végez. A két párt kormánykoalícióra lép, 73 %-os parlamenti többséget szerezve így. 
május 11.  A Magyar Karitász létrehozza Budapesten a RÉV Szenvedélybetegeket Segítõ Ambulanciát.
május 14.  A budapesti Szent István bazilikában püspökké szentelik Ladocsi Gáspár esztergomi teológiai tanárt, akit az újjáalakult katonai lelkészi szolgálat vezetésére II. János Pál pápa tábori püspökké nevezett ki.
május 21.  A kecskeméti székesegyházban püspökké szentelik Bíró László eddigi pécsi plébánost, aki ezentúl a kalocsa-kecskeméti fõegyhámegye segédpüspöke lesz.
május 23.  Pünkösdhétfõn katolikus majálist tartanak Máriaremetén Karizmák ünnepe elnevezéssel.
május 31.  A Szeged-Csanádi Püspökség egyetemista kollégiumot nyit Szegeden Szent Imre Kollégium névvel.
június 9.  A Szent István Társulat tisztújító közgyûlésén elnökké Nemeskürty Istvánt, alelnökké Rózsa Huba professzort választják. A megbízás öt évre szól. 
június 11.  Magyarországra érkezik a fatimai kegyszobor. Száz nap alatt száz templomban mutatják be. Az imádságos találkozókon számos hívõ vesz részt országszerte. 
július 3.  Esztergomban megkezdõdik az egy hétig tartó egyházmegyei zsinat, papok, szerzetesek és világiak részvételével. Magyarországon ez az elsõ egyházmegyei zsinat a II. világháború óta.
július 9.  A bencés rend visszakapja (a történelem során harmadszor) az I. András király által 1055-ben alapított tihanyi apátságot.
július 21.  Nyíri Tamás professzor 74 éves korában váratlanul elhunyt.
július 24.  A Rendfõnöknõk Konferenciája Képzési és Továbbképzési Központot hoz létre. Ennek részeként alakul meg a pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi Fõiskola kihelyezett tagozatként az új Hitoktatói és Lelkipásztori Munkatárs Képzõ Fõiskola, a Sophia. Igazgatója: Baternay Ágota Sacré Coeur nõvér.

1995.
január 24-25.  Újra a régi formájában rendezik meg a teológiai tanárok országos konferenciáját a Központi Papnevelõ Intézetben.
február 6.  Bratinka József, Magyarország új szentszéki nagykövete átnyújtja megbízólevelét II. János Pál pápának.
február 9.  Göncz Árpádot magánkihallgatáson fogadja II. János Pál pápa. A találkozón megerõsítik a Szentatya meghívását Magyarországra 1996-ra. A látogatás tervezett idõpontja 1996. június.
február 23-25.  Egyetemista pasztorációs konferencia Domaszék-Zöldfáson. Téma: a magyarországi egyetemista pasztoráció mai helyzete.
március 9.  82 éves korában meghal Stefan László nyug. burgenlandi megyéspüspök, aki a II. világháború után létrehozott egyházmegye elsõ püspöke volt.
március 10.  Gyõrben rendezvénysorozattal emlékeznek meg Apor Vilmos halálának 50. évfordulójáról.
március 13-15.  A Piarista Rend magyar rendtartománya Kállay Emilt választja tartományfõnökké. 

A kormány meghívására Budapestre látogat Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Reizer Pál szatmárnémeti, Tempfli József nagyváradi és Sebastian Kräuter temesvári püspök

március 16-19.  Az OCIPE (Európai Katolikus Információs Központ) Magyar Szervezete konferenciát rendez Marginalizálódás, integráció és dezintegráció címmel.
március 17.  A MKPK nyilatkozatot tesz közzé, amelyben bírálja a kormány legújabb gazdasági intézkedéseit azok antiszociális hatásai miatt.
március 21. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a MKPK közös teológiai bizottságot hoz létre, amely a magyarországi egyházakat és a magyar társadalmat egyaránt érintõ, égetõ kérdésekkel foglalkozik.
március 31.  II. János Pál pápa a nagyszombati érsekségbõl létrehozza a Pozsony-Nagyszombati Érsekséget. Jan Sokol érsek ezentúl a pozsony-nagyszombati fõegyházmegye metropolitája, fennhatósága alá tartozik a nyitrai és a besztercebányai egyházmegye. Új egyháztartományként jön létre a Kassai Fõegyházmegye, az eddigi megyéspüspök, Alojz Tkác lesz az érseke. Hozzátartozik a rozsnyói és a szepesi püspökség. 
április 1.  Konferencia Dobogókõn Az állam és az egyház kapcsolatairól.
április 11.  Várszegi Asztrik fõapát Moszkvába utazik, hogy egyeztesse a pátriárka és a pápa 1996-ra, Pannonhalmára tervezett látogatását.
április 17-23.  A Pax Romana ötödik ökumenikus találkozója, ezúttal Gyulán. Témája: az evangélium közös szolgálatunk ma.
május 2.  Seregély István egri érsek fölszenteli az Országos Lelkipásztori Intézet újonnan beépített tetõterét, az Apor Vilmos otthont.
május 7.  Nagyváradon megkezdõdik a Varadinum '95 elnevezésû ünnepségsorozat Szent László tiszteletére.
május 8.  A MKPK nyilatkozatot ad ki a II. világháború befejezésének 50. évfordulójára.
május 12.  Négyszáz éve annak, hogy a keleti szlávok a breszt-litovszki únióval, 350 éve annak, hogy a kárpátaljai ukránok (ruszinok) az ungvári únióval csatlakoztak a római katolikus egyházhoz.
május 22.  Fodor Gábor kultuszminiszter meghívására hazánkba érkezik Pio Laghi bíboros, a Nevelési Kongregáció prefektusa.
május 28.  Hodászon Giovanni Cheli érsek, a Migránsok Pápai tanácsának elnöke és Keresztes Szilárd megyéspüpsök fölszentelik a görög katolikus cigány egyházközség új tempomát.
május 29.  Lágymányoson Paskai László bíboros elhelyezi a Magyar Szentek templomának alapkövét.
május 31.  Horn Gyula miniszterelnök fogadja a történelmi egyházak vezetõit. 
június 12.  A MKPK körlevelet ad ki Szent László király halálának 900. évfordulójára. 

Paskai László bíboros megáldja a káposztásmegyeri lakótelepen épült új templomot

június 18.  A szegedi dómban megkezdõdik a csanád-szegedi egyházmegye egy héten át tartó zsinata.
június 27.  Kalocsán megnyitják az 1993 karácsonyán meghirdetett egyházmegyei zsinatot, amely 2000-ig évente 4-4 témát dolgoz fel. 

Kaposváron Seregély István érsek, az MKPK elnöke megáldja a püspökség újonnan elkészült székházát.

június 29.  Gyulay Endre megyéspüspök megnyitja az Egyházmegyei Múzeumot és Kincstárat.
június 30.  II. János Pál pápa megkezdi szlovákiai látogatását amelynek legjelentõsebb eseménye három vértanú pap, a horvát Körösi Márk, az erdélyi magyar Pongrácz István és a lengyel Grodecz Menyhért szentté avatása. 
július 1.  Platthy Ivánt, a Közoktatási és Mûvelõdési Minisztérium fõosztályvezetõjét címzetes államtitkárrá nevezik ki. Feladata: az egyházakkal kapcsolatos ügyek intézése
július 9-13. A Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács nemzetközi konferenciája Budapesten. Témája: Hogyan beszéljünk ma Istenrõl?
július 11. A volt Jugoszlávia vallási vezetõinek találkozója Pécsett, hogy a megbékélés jegyében közös felhívást intézzenek a világhoz.
július 18-23. Dobogókõn Anyanyelvi konferencia több mint 10 ország magyar származású fiataljainak részvételével.
augusztus 16-19. Országos Katolikus Egyetemista Találkozót tartanak Budapest, Ady-ligeten.
augusztus 30.  Budapesten, a Közgazdasági Egyetemen tartja második kongresszusát az Európai Szociológiai Társaság "Egybeolvadás vagy széttöredezés" címmel. A vallásszociológiai szekció témája "Vallás és politika".
szeptember 4. Szegeden a Keresztény-Zsidó Társaság lelkész-konferenciája "Egymásról a hitoktatásban és a szószéken"
szeptember 12.  Skóciai Szent Margit tiszteletére ünnepségsorozatot rendeznek Mecseknádasdon: szentmise keretében felszentelik a szent tiszteletére emelt kápolnát, és elhelyezik az õt ábrázoló faszobrot.
szeptember 15.  A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendes nyári ülésén Vanyó László pápai prelátust, a Központi Szemináriumrektorát és Csordás Eörs vicerektort felmenti beosztásuk alól. Bíró László kalocsa-kecskeméti segédpüspököt a Központi Szeminárium rektorává, Bundics Antalt vicerektorrá nevezik ki.
szeptember 17.  Paskai bíboros vezetésével nemzeti zarándoklat Mariazellbe.
szeptember 19.  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az öt évre szóló megbízatások lejártával megválasztja vezetõ tisztségviselõit. A Püspöki Konferencia elnökének Seregély István egri érseket választják, elnökhelyettes Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök, a Püspöki Konferencia állandó Tanácsának tagjai: Seregély István egri érsek, elnök, Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök, elnökhelyettes, Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. A Tanácsnak hivatalból tagja még Ternyák Csaba püspök, a Konferencia titkára.
szeptember 22.  II. János Pál pápa Kada Lajos tibicai c. érseket Spanyolország apostoli nunciusává nevezi ki.
szeptember 27. Az Új Ember katolikus hetilap 50 éves jubileuma alkalmából hálaadó szentmisét mond Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
szeptember 28.  Magyarország benyújtja az UNESCO párizsi központjába a Pannonhalmi Fõapátság és közvetlen környezetének felvételi kérelmét a világörökség listájára.
szeptember 30.  II. János Pál pápa P. Lukács László piaristát, a Magyar Püspöki Kar Sajtójának igazgatóját, a Vigilia fõszerkesztõjét kinevezi a Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsa konzultorai közé.
október 10. Székesfehérvárott Prohászka ébresztése címmel rendez konferenciát az Ottokár Püspök Alapítvány és a Faludi Ferenc Akadémia.
október 11.  A párizsi Katolikus Egyetem Filozófiai és Egyházjogi Kara fennállásának 100. évfordulója alkalmából díszdoktorrá avatja Erdõ Péter protonotáriust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzorát. 
október 12.  A Romániai Magyar Keresztény Egyházak Elöljáróinak állandó értekezlete Budapesten tartja rendkívüli tanácskozását. Ebbõl az alkalomból állásfoglalást tesz közzé a románia felekezeti és anyanyelvû oktatással, valamint a jogtalanul elkobzott egyházi javakkal kapcsolatban.
október 12-14.  A Magyar Katolikus Családmozgalom II. konferenciája Máriabesnyõn.
október 13.  92 éves korában elhunyt Mons. Varga Béla, az FKgP alapító tagja, a Nemzetgyûlés egykori elnöke.
november 3-5.  A Magyar Pax Romana Fórum tanulmányi napja Dobogókõn "A magyar katolikus értelmiség helyzete" címmel.
november 19. A Szent István-bazilika felszentelésének 90. évfordulóján szentmisét celebrál Paskai László bíboros, prímás budapest-esztergomi érsek.
november 19-22.  A Romániai Magyar Pax Romana keresztény értelmiségi mozgalom Ilyefalván tartja negyedik országos találkozóját.
november 20.  A Katolikus Karizmatikus Megújulás IV. országos találkozója a Budapest Sportcsarnokban.
november 21-22.  A Váci Egyházmegye Máriabesnyõn tartja egyházmegyei zsinatát.
november 23.  Zakar Polikárp kiérdemesült ciszterci generális apátot Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Köztársaság Középkeresztje kitüntetésben részesíti. 

A Katolikus Püspöki Kongregáció prefektusa, Bernardin Gantin bíboros áldja meg Ladocsi Gáspár dandártábornok, tábori püspök jelenlétében a Katolikus Tábori Püspökség székházát, Budapesten. 

A Simor János érsek által alapított esztergomi Keresztény Múzeum 120 éves jubileumát ünnepli.

november 27-29.  Szombathelyen A Katolikus ifjúsági és Felnõttképzési Egyesület konferenciája "Katolikus fjúság és felnõttképzés" címmel.
november 11.  II. János Pál pápa Márfi Gyula szombathelyi püspöki irodaigazgatót amanzai c. püspökké és az egri fõegyházmegye segédpüspökévé nevezi ki.
november 20. Seregély István érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke levelet intéz Rudolf Balázs püspökhöz, a szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban.
november 21-22.  A Váci Egyházmegye 65 év után újra egyházmegyei zsinatot rendez.
november 29.  A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevelet bocsát ki "A jubileumi 2000. évre való felkészülésrõl".
december 2.  Az egri székesegyházban püspökké szentelik Márfi Gyulát.
december 4.  A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának közgyûlésén nyilatkozatot fogadnak el a szlovákiai nyelvtörvénnyel és a jugoszláviai-boszniai béke-megállapodással kapcsolatban. A közgyûlés hároméves idõszakra újraválaszotta elnökét, Dr. Harmati Béla evangélikus püspök személyében.
december 8.  II. János Pál pápa Majnek Jenõ Antal ferencest, nagyszöllõsi házfõnököt, a kárpátaljai magyar nyelvû hívek gondozásával megbízott püspöki helynököt febianai címzetes püspökké és a kárpátaljai apostoli adminisztrátor segédpüspökévé nevezi ki. 

Budapesten Ifjúsági Tagozat alakul a Magyar Katolikus újságírók Szövetségén belül. A tagozat elnöke Meszleny László újságíró, a MAKÚSZ elnökségének tagja. 

A Faludi Ferenc Akadémia "Egyház a kommunikációs társadalomban" címmel tanulmányi napot tart a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új belvárosi épületének dísztermében

december 23.  A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevelet ad ki a Honfoglalás 1100. évfordulójára.

1996.
január 6.  II. János Pál pápa 14 papot szentel püspökké a Szent Péter bazilikában, közöttük a december 9-én kárpátaljai apostoli adminisztrátor segédpüspökévé kinevezett Majnek Antal ferences szerzetest is.
január 14.  Munkácson beiktatják Majnek Jenõ Antalt, Kárpátalja elsõ püspökét. Ukrajna hét római katolikus püspöke közül õ a harmadik ferences.Budapesten az Ökumenikus imahetet a Nagyboldogasszony Magyar Ortodox templomban nyitják meg.
január 18.  A keresztény egységért tartott imahét rendezvényeinek keretében ökumenikus konferenciát tartanak Szombathelyen, a Katolikus Továbbképzõ Intézetben. 

A Nyíregyháza közelében fekvõ Hodászon cigány szociális otthont és kultúrális közponotot avat fel Giovanni Cheli az Elvándorlók és Útonlévõk gondozásával foglalkozó Pápai Tanács elnöke. 

január 26.  A Szlovák Püspöki Konferencia nevében Vladimir Filo, a Pozsony-nagyszombati fõegyházmegye segédpüspöke a szlovákiai nyelvtörvénnyel kapcsolatos válaszlevelet küld Seregély István egri érsekhez, a MKPK elnökéhez. 
január 28-31.  A Lelkipásztori Teológiai napok témája: "Hogyan születik a közösség a plébánián?"
február 12.  Márton Áron születésének 100. évfordulójáról emlékeznek meg Kolozsvárott. Az emlékezõ szentmisén Jakubinyi György gyulafehérvári érsek nyitja meg a Márton Áron centenáriumot.
február 15.  A Szentatya magánkihallgatáson fogadja Horn Gyula miniszterelnököt.
március 4.  Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára bemutatkozó látogatás keretében fogadja Majnek Jenõ Antal püspököt. 
P. Nemesszeghy Ervin SJ tartományfõnök hivatali idejének lejártával a jezsuita rend legfõbb elöljárója, P. Ádám Jánost nevezi ki a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya fõnökévé.
március 9.  A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége és a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége közös tanulmányi napja. Téma: "Van-e sajtószabadság ma Magyarországon?"
március 11  A Szentatya Kada Lajos érseket, Spanyolország apostoli nunciusát kinevezi az Andorrai Fejedelemség apostoli nunciusává.
március 15.  P. Zakar Polikárpot választják meg zirci apáttá. P. Zakar Polikárp Kerekes Károly apát helyébe lép.
március 16-17.  A Serra International, a papi és szerzetesi hivatás és az elkötelezett laikus élet támogatására szervezõdött lelkiségi csoport nemzetközi találkozót tart Pécsett.
március 20.  Horn Gyula kormányfõ találkozik a négy történelmi egyház képviselõivel.
március 23.  Több százan jelennek meg a Szent István-bazilika elõtt azon a fáklyás tüntetésen, amelyen az utóbbi idõszakban az egyházi intézményeket ért támadások ellen tiltakoznak a résztvevõk. 

A Brest-Litovszki Unió 400. és az Ungvári Unió 350. évfordulója alkalmából a Vatikáni Posta új bélyegeket ad ki, melyeket a Rómában élõ magyar mûvész, Hajnal János tervezett.

március 25.  Találkozót tart a Magyar Katolikus Nõk Fóruma.
március 28.  Az Osztrák Katolikus Püspökkari Konferencia - Miklósházy Attilának, a külföldi magyarok püspökének javaslatára -- Valentiny Géza pápai prelátust az ausztriai magyarok fõlelkészévé nevezi ki.
április 7. A Magyar Pax Romana Fórum 6. tanulmányi hete Siófokon. Témája: A magyar kultúra helyzete és jövõje.
április 9-13.  A pannonhalmi fõapátság és iskola ezer éves évfordulója alkalmából hét ország (Ausztria, Belgium, Oroszország, Nagy-Britannia, Németország, Svájc) bencés és ciszterci iskoláinak képviselõi találkoznak.
április 12-14.  Leányfalun az Európai Püspöki Karok Konferenciájának (CCEE) régióülése. 

Dankó László Kalocsa-kecskeméti érseknek a magyar Mûemlékvédelmi Díjat adományozza Baja Ferenc miniszter.

április 16-19.  A Katolikus Munkásifjú Mozgalmak Nemzetközi Tanács (CIJOC) és a Világiak Pápai Tanácsának konferenciája Dobogókõn.
április 18.  A magyarországi Apostoli Nunciatúra közzéteszi: A Szentatya korábban bejelentett magyarországi látogatására szeptember 6-7-én kerül sor, a pannonhalmi bencés monostor alapításának ezredik évfordulója alkalmából. 

Roma önkormányzati vezetõket fogad Seregély István érsek, a MKPK elnöke és Ternyák Csaba püspök, a Püspöki Titkárság vezetõje.

április 21. Ungváron, a munkácsi görög katolikus püspök székhelyén ünnepélyes szentmisével emlékeznek meg a keleti egyházrész és a katolikus egyház 350 évvel ezelõtti újraegyesítésérõl magyar egyházi vezetõk részvételével.
április 27-28.  A szlovákiai Lukanényén (Nennce) millecentenáriumi ünnepség. Fõ eseménye: a község újonnan felépült templomának fölszentelése. A szentelést Tóth Domonkos püspök, a Pozsony-nagyszombati Fõegyházmegye püspöki helynöke és Bartal Károly Ottó, jászóvári premontrei apát végzi. Az új templomban a Szentatya szlovákiai látogatása alkalmával szentté avatott kassai vértanúk egyikének, Pongrácz Istvánnak ereklyéit helyezik el.
május1-5.  A Pápai Egyházi Akadémia (Diplomata Akadémia) hallgatónak tanulmányútja hazánkban Gabriel Montalvo érseknek, az akadémia elnökének vezetésével
május 4.  A Szent Jobb és Boldog Gizella ereklyéjének fogadásával Veszprémben kezdetét veszi az 1000 éves Veszprémi Püspökség ünnepségsorozata, amelyet a honfoglalás 1100 éves évfordulója és Szent István és Boldog Gizella házasságkötésének 1000. évfordulója emlékére rendeznek.
május 13. A római Magyar Akadémián bemutatják a magyar honalapítás 1100. évfordulójával, a pannonhalmi bencés apátság alapításával, valamint az 1956-os forradalom 40. évfordulójával kapcsolatos magyarországi és itáliai ünnepségsorozatot. 

Nicola Girasolinak, a budapesti Apostoli Nunciatúra tanácsosának a Magyar Köztársaság érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozza Göncz Árpád köztársasági elnök a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetének nemzetközi szintû rendezése érdekében végzett tevékenységéért.

május 13-17.  Az egri Szent János Továbbképzõ Központban tartja ülését a Katolikus Felnõttképzés Európai Szövetsége.
május 17-18.  Ezer éves múlt - ezer éves jövõ?! címmel konferencia Piliscsabán, a Katolikus Egyetem Bölcsészkarán.
május 27-29.  A szombathelyi Martineum Katolikus Továbbkézõ Intézetben tartják 35. közgyûlésüket az Európai Ministránsvezetõk (C.I. M.). 
május 29.  Hazánkba érkezik Roberto Tucci SJ a pápalátogatás elõkészítésére.
 június 1.  Bosák Nándor nyíregyházi megyéspüspök megáldja a Kamilliánusok (Betegek Szolgálói) Nyíregyháza/Borbányai kolostorát.
 június 6-7.  Rómában "Ezer év története" címmel Pannonhalma milleniuma alkalmából ünnepi ülést tartanak a magyar bencés szerzetesek római tevékenységérõl.
 június 15. A Magyar Karitászon belül mûködõ Szenvedélybeteg Segítõ Szolgálat I. Országos Találkozója Budapesten.
 június 16.  A magyarországi történelmi egyházak vezetõi a Magyarok IV. Világkongresszusa alkalmából a Nemzeti Múzeum kertjében ökumenikus meditációt tartanak nemzetünk erkölcsi megújulásáért. 

A Pécsi Egyházmegye millecentenáriumi ünnepségei keretében Mecseknádasdon Skóciai Szent Margit születésének 950. évfordulóját ünneplik.

 június 18-20.  A Veszprémi Fõegyházmegye Zsinatot tart.
 június 28.  II. János Pál pápa Gaizler Gyula orvosprofesszort kinevezi a Pápai Életvédõ Akadémia tagjai közé.
 június 29. A Szentszék és Magyarország ezeréves kapcsolata címmel kiállítás nyílik Esztergomban.
 június 30. A Magyar Katolikus Püspöki Kar elhatározza a katolikus iskolai oktatás átszervezését. A Katolikus Iskolák Fõhatósága megszünik. A katolikus iskolaügy irányítására az MKPK létrehozza Iskola Bizottságát (MKPK IB), az IB elnöke Pápai Lajos gyõri megyéspüspök, elnökhelyettese: Korzenszky Richárd OSB. Tagjai: Gyulay Endre, Keresztes Szilárd, Katona István, Ternyák Csaba és Keszthelyi Ferenc püspökök, valamint az iskolafenntartó nõi és férfi szerzetes elöljárók 1-1 képviselõje.
 július 1.  Horn Gyula miniszterelnök és Angelo Sodano államtitkár között levélváltás a Szentszék és a magyar kormány között közeljövõben kezdõdõ tárgyalások témájáról és a lebonyolítás módjáról. A tárgyalások témája: az egyház mûködési feltételeinek biztosítása: ezek közé közé tartozik az egyházi ingatlanok helyzetének rendezése, valamint az egyház oktatási, nevelési és szociális intézményeinek finanszírozása.
 július 2.  II. János Pál pápa fogadja Pápai Lajos gyõri megyéspüspököt, Várszegi Asztrik püspök, fõapátot és Ternyák Csabát, a Püspöki Kar titkárát.
 július 7--14.  A Katolikus Cserkészlányok Nemzetközi Szervezete találkozója Budapesten. A megnyitáson részt vesz Paskai László bíboros, prímás érsek és Göncz Árpádné, a konferencia fõvédnöke
 július 22-26.  A Szent Szív Társaság (Sacre Coeur) Dobogókõn nemzetközi fórumot szervez. Téma: a migráció kérdése, a menekültekkel, a hontalanokkal és kisebbségi csoportokkal való foglalkozás problémája.
 augusztus 3. Nemzetközi Pax Christi találkozó Magyarországon. Elõadások: Magyarország történelmérõl, társadalmi és gazdasági problémákról, a különbözõ nemzetiségek együttélésérõl, az egyházak szerepérõl a régióban.
 augusztus 15.  A Jézus Szíve Népleányok Társasága alapításának 75. évfordulóját ünnepli.
 augusztus 17. Új templomot szentel Paskai László bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek Magyar Szentek temploma Budapest-Lágymányoson, ahol az Expo Szentszék pavilonja állt volna.
 augusztus 20. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 70 oldalas tanulmányt ad ki a magyar társadalom helyzetérõl "Igazságosabb és testvériesebb világot" címmel.
 szeptember 6-7.  II. János Pál  pápa Magyarországra látogat. Meglátogatja az ekkor ezeréves Pannonhalmi Fõapátságot, valamint szentmisét mutat be Gyõrött.
 szeptember 9-14. A Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén, a Pannonhalmi Fõapátságban, a katolikus, a protestáns és a keleti egyházak képviselõi közösen imádkoznak a kereszténség egységéért. 
Ugyancsak itt és Balatonkenesén rendezik meg a sérült embereket segítõ vallási szervezetek nemzetközi, ökumenikus konferenciáját és találkozóját. 
 szeptember 19-23.  A Magyar Karizmatikus Megújulás V. találkozóját tartják Budapesten, a  Körcsarnokban. A rendezvény mottója: Maradjatok meg szeretetemben!
 szeptember 23-24. Tudományos konferenciát rendeznek Budapesten a Gellért Szállóban Szent Gellért halálának 950. évfordulóján.
 október 4-6. Gyõrben konferenciát rendez a Pannonhalmi Fõapátság és a Konrad Adenauer Alapítvány, Állam - Egyház - Kultúra címmel.
 október 5.  Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szentmise  keretében megáldja azt a templomot, amely a Zoborhegy téren épült fel, az 1951-ben  Rákosi Mátyás által leromboltatott Regnum Marianum-templom utódaként.
 október 6.   Megkezdõdik az egyházmegyei zsinat Egerben.
 október10- 12.  A Magyar Katolikus Családfórum Máriabesnyõn rendezi a III: Családkonferenciát.
 október  15.   Mindszenty József bíboros, prímás boldoggáavatásának magyar posztulátora Szõke János, szalézi atya átnyújtja Habsburg Mihály fõhercegnek, a Mindszenty Alapítvány elnökének azt a  hivatalos anyagot , amellyel kezdeményezik a bíboros boldoggá avatását.
 október 18-20.  Budapesten tartja a III. kongtreszzusát a Keresztény Értelmiségek Szövetsége. A kongresszust táviratban üdvözli II. János Pál pápa.
 október 24. "Pannonhalma az embermentés szolgálatában" címmel egynapos tanácskozást rendeznek a monostor könyvtárában. Az elõadások az 1944 körüli meghurcolásokra emlékeznek. A rendezvényen részt vevõ Göncz Árpád köztársasági elnök, kitünteti Angelo Rottát,  pápai nunciust, elismerve akkori tevékenységét.
 október 26. Újra megnyitja kapuit a Váci Egyházmegye Papnevelõ Intézetének épülete, ahol a Hittudományi Fõiskola Levelezõ Tagozata kap végleges helyet.
 november 8-9. Tanácskozást tart Budapesten a Magyar Katolikus Újságírok Szövetsége " Az Egyház konfliktusai a katolikus sajtóban - õszinteség és tapintat" címmel.
 november 10-17.  Szombathelyen és Tours-ban is megemlékezéseket tartanak a szombathelyi születésû Szent Márton jubileumi éve alkalmából. (A szent 398-ban hunyt el.)
 november 13.  A MKPK Tömegkommunikációs Irodájánbak szervezésében a püspöki kar képviselõi találkoznak civil szervezetekkel. A megbeszélés résztvevõi üdvözlik a szociális körlevél kiadását, s kivánatosnak tartják a további együttmüködést.
 november 18.  Horn Gyula miniszterelnök a Parlamentben fogadja a történelmi egyházak képviselõit. A kormányfõ és az egyházak képviselõi "Szeretet és támogatás 1996" névvel a közelgõ ünnepekre segélyakciót szerveznek.
 november 20. Medgyessy Péter pénzügyminiszter is fogadja a történelmi egyházak képviselõit. A tanácskozás a személyi jövedelemadó egy százalékának szabad felhasználásáról folyik.
 november 28. Budapesten Kersztény Gazdasági Mühely alakul, azzal a céllal, hogy a hazai és a külföldön mûködõ történelmi egyházak alapfeladatainak az ellátására a szükséges anyagiakat elõteremtse.
 december 4.  Jakubinyi György, gyulafehérvári érsek és P. Szõke János, a két posztulátor átadja azt az elõzetes vizsgálati anyagot a Szentté Avatási Kongregációnak, amely Márton Áron erdélyi püspök életszentségének bizonyításához szükséges.
 december  10-12. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendes téli ülésén  részt vesz Angelo Acerbi c. érsek, apostoli nuncius is. A megbeszélés fõ témája, egy  katolikus rádió létesítésének a problémája.
 december 20. II. János Pál pápa a gyulafehérvári érsek mellé segédpüspököt nevez ki Tamás József, eddigi általános helynök, személyében.
 
 
1997.  
 június 17.  Megérkezik Magyarországra hazánk új apostolii nunciusa, Karl Josef Rauber érsek, és a bemutatkozó látogatáson felkeresi Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek úrat.
 június 20.                    A Vatikánban Angelo Sodano bíboros, államtitkár és Horn Gyula magyar miniszterelnök aláírja a Szentszék és a  magyar állam közötti megállapodást, amely szabályozza a katoliikus egyház magyarországii közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozását és az elkobzott egyházi ingatlanok visszaadásának kérdését. A dokumentum aláírását követõen II. János Pál pápa fogadja a magyar miniszterelnököt.
 június 15.  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Magyar Karitász gyûjtést szervez a lengyelországi és csehországi árvízkárosultak megsegítésére.
 június 18.  A Szent Adalbert Misszíó Alapítvány megnyitja a szegények, hajléktalanok, rászorulók ellátására a térítésmentes fogászati ellátást biztosító Árpád-házi Szent Erzsébet rendelõt a XI. Hengermalom út 2/d. földszintjén.
 augusztus 17. Szendi József veszprémi érsek, életkorára való tekintettel felmentését kéri a fõegyházmegye kormányzása alól. A lemondást a Szentatya elfogadja és veszprémi érsekké az eddigi egri segédpüspököt, Márfi Gyulát nevezi ki.
 szeptember 1.  Rákosszentmihályon, a Béla utcában , új katolikus általános iskola indul, amelyet Néri Szent Fülöprõl neveznek el. 
szeptember 7.  Hajdúdorogon, Keresztes Szilárd püspök felszenteli az ország elsõ görög katolikus szakközépiskoláját, a Hajdúdorogi Görög Katolikus Gimnáziumot és Szakközépiskolát.
 szeptember 10.  Bulányi György a Bokor Mozgalom vezetõje, aláírja a Hittani Kongregáció által korábban elõírt hittani tételeket. Ezzel megerõsítette a szóban már korábban kimondott ígéretét, mely szerint: "azoktól soha, sem tanításban, sem szavakkal, sem írásban" el nem tér.
 szeptember 14.  Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek megszenteli és visszaadja a híveknek a helyreállított máriaremetei kegyhelyet.
 szeptember 17.  A Magyar Katolikus Püspöki Kar iskolabizottságának szervezésében Nemzetközi Katolikus Pedagóguskonferenciát szerveznek a budapesti Kongresszusi Központban.
 október 7.  Majnek Antal püspököt, Kárpátalján szolgáló ferences atyát, kárpátaljai apostoli adminisztrátorrá nevezi ki a pápa.
 október 8.  Újra megnyitja kapuit a Vácott, az 1952-ben bezárt Borromeo Szent Károly Hittudományi Fõiskola és Szeminárium.
 október 9.  Paskai László magyar egyházfõt fogadja a Szentatya, miután az ünnepi szentmisét celebrált a Szent Péter bazilika altemplomának magyar kápolnájában.
október 17.  Dobogókõn megrendezik negyedik konferenciájukat az egyházmegyei család-pasztorációban résztvevõ munkatársak. A konferencia díszvendége: Alfonso Lopez Trujillo bíboros.
 október 18.  A keresztény egyházak felelõsségérõl tartanak konferenciát Budapesten, a Szent Margit Gimnáziumban. Elõadást tart többek között Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök, a püspöki kar elnökhelyettese, Tempfli József nagyváradi püspök, Tõkés László Királyhágó-melléki református püspök illetve Pozsgay Imre, a Szent László Akadémia rektora.
 október 19.  A szeptemberben "rehabilitált" Bulányi György piarista szerzetes tizenhat év után megtartja az elsõ nyilvános szentmiséjét, a Rend budapesti kápolnájában.
 november 13.  Horn Gyula miniszterelnök fogadja a történelmi egyházak vezetõit. A tanácskozáson a fõ téma az egyházak finanszírozása. A négy történelmi egyház buzdít a NATO-népszavazáson való részvételre, de döntését a híveknek nem akarja befolyásolni, azt a lelkiismeretükre bízza. 
 november 14.  A Magyar Pax Romana Fórum új elnököt választ, Horányi Özséb személyében, aki a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Kommunikáció Tanszékének tanszékvezetõ tanára.
 december 1.  A magyar országygülés elfogadja az egyházak müködésérõl szóló törvénycsomagot. Az elfogadott törvénynek egyik sarkalatos pontja, hogy az állampolgárok 1998-tól a személyi jövedelemadójuk egy százalékát az egyházak számára ajánlhatják fel. A T. Ház ratifikálja továbbá a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék által júniusban aláírt, a katolikus egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint egyes vagyoni kérdésekrõl szóló megállapodását.A pártok közül egyedül az SZDSZ ellenzi a törvény és a ratifikálás jóváhagyását.
 december 9.  Ternyák Csabát esztergom-budapesti segédpüspököt, eminenzianai címzetes érsekké és az Apostoli Szentszék Kléruskongregációjának titkárává nevezi ki II. János Pál pápa.
 december 9-11.  Téli ülését tartja a Magyar Katolikus Püspöki Kar. A püspökök jóváhagyják Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi fõapátnak, a püspöki kar médiabizottsága elnökének a katolikus rádió felállítására vonatkozó elõterjesztését, illetve tudomásul veszik, hogy a rádió elõször Egerben, regionális adóként kezdi meg müködését.
 
1998.
 
  január   18-25.         Magyarországon  megrendezésre kerül az ökumenikus  imahét.. 
 január  A Magyar Katolikus Püspöki Kar Állandó Bizottsága felkéri Lukács László addigi igazgatót, a Tömegkommunikációs Iroda további vezetésére, aki eleget tesz e kérésnek. 
 február 9  Ternyák Csaba érseket a Szentatya kinevezi a Püspöki Kongregáció konzultorai közé.
 február 15. Spányi Antalt, az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye papját, a Szentatya kinevezi tharrosi címzetes püspökké és a fõegyházmegye segédpüspökévé.
 február 18. Budapesten ökumenikus tanulmányi napot rendez a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Az elõadók -  többek között Harmati Béla evangélikus püspök és  Dr. Ladocsi Gáspár vezérõrnagy, katolikus tábori püspök, hitet tesznek az ökumené mellett. 
 március 3-6. Ülésezik a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola súlyos helyzete kapcsán rámutat arra, hogy a hatályos felsõoktatási törvény rendelkezései ellentétesek az Apostoli Szentszék és a Magyar Köztársaság között  megkötött megállapodással.
 március 6. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa felhívásban követeli, hogy az eddiginél több bibliai és emberi érték jelenjék meg a tévében, s mellõzzék az erõszakra buzdító, valamint a pornográf alkotásokat.
 március 12.  A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatot ad ki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója alkalmából. A dokumentumban kiemelt szeretettel emlékeznek meg azokra a hõsökre, akik a földi haza mellett az örök hazába vetett reményükkel hozták meg a legnagyobb áldozatot, életük odaadását.
 március 28. Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a fõegyházmegye segédpüspökévé szenteli Spányi Antal általános helynököt.
 április 3.  Karl-Josef Rauber érsek, apostoli nuncius és Kovács László külügyminiszter kicserélik az Apostoli Szentszék és a Magyar Köztársaság között a június 20-án aláírt megállapodás megerõsítõ okiratait. A dokumentumot az aláíró felek történelmi jelentõségûnek nyílvánítják.
 április 7.  A kormány elutasítja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia javaslatát, amely szorgalmazta volna egy közös bizottság felállítását, mely a négy nappal ezelõtt megerõsített államközi megállapodás szövegét értelmezte volna.
 április 7.  Az Irgalmas Rendnek azt a javaslatát, amely az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézetet újra a Rend fennhatósága alá heleyezné, az ORFI igazgatója és az SZDSZ heves tiltakozása miatt, a kormány ideiglenesen elutasítja. 
 április 8.  Horn Gyula miniszterelenök fogadja a történelmi egyházak képviselõit. A találkozón megállapodás születik arról, hogy közös bizottságot állítanak fel, amely az ingatlanrendezés során felmerült vitás kérdeseket vizsgálja meg.
 április 13-18.  Siófokon tartja negyvenedik kongresszusát a Magyar Pax Romana Fórum, a téma ezúttal a         kommunikáció.   
 április 24-26.  Tiszta Kezek Magyarorszzágon elnevezéssel új mozgalom indul a közélet tisztaságáért.Az alapító tagok  között van Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök, Bölcskei Gusztáv református püspök és Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának dékánja is.
 május 11-15.  Hatodik alkalommal rendezik meg a Szent István Könyvhetet, a keresztény kiadók ünnepi seregszemléjét, Budapesten, a Ferenciek terén. Az eseménnyel egyidõben ünnepli 150 éves fennállását a Szent István Társulat is.
 május 16.  A remetekertvárosi Szentlélek-templomban hálaadó szentmisével emlékeznek meg arra, hogy  hetvenöt éve, Slachta Margit vezetésével megalakult a Szociális Testvérek Társasága.
  május  21.  Rómában a Magyar Akadémián megnyílik a Szent István Társulat 150 éves történetét bemutató kiállítás. A megnyitón  Paskai László bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek a Stephanus-díjat nyújtja át Joseph Ratzinger bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának.
  május 23-24.  Nagymaroson, mint minden évben, idén is megrendezik a szokásos lelkiségi napokat. 
  június 1.  Máriaremetén megrendezik a hagyományos pünkösdi majálist.
 június 2.  A kormány elfogadja a Magyar Katolikus Egyház kezdeményezését, hogy hozzanak létre nemzetközi vegyes bizottságot, amely megvizsgálja az Apostoli Szentszékkel kötött megállapodás és az egyházfinanszírozási törvénycsomag között feszülõ ellentéteket.
 június 9-11.  Rendes nyári ülését tartja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A konferencia új titkárt választ, Veres András pápai prelátus személyében.
  június 16-20.  Több mint másfél éves elõkészítõ munka után Szombathelyen megtartja a Szombathelyi Egyházmegye öt napos plenáris ülését. A tárgyalásokon nyolcvankét zsinati küldött vesz részt, valamint személyesen megjelenik a zsinatot megnyitó szentmisén Karl-Josef Rauber apostoli nuncius is.
  június 23.  Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán öt új doktort avatnak. Seregély István egri érsek, a püspöki kar elnöke megáldja a kar új otthonául szolgáló Veres Pálné u. 24 sz. alatti épületet, Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek pedig felszenetli a kápolnáját.
 június 25-28.  Nemzetközi Gregorián Fesztivált rendeznek Vácott. A rendezvény alkalmából elhangzó mûvek mellett sor kerül elõadásokra, szemináriumokra, amelyek a szakemberek, a kórusok továbbképzését, illetve emberi kapcsolatait mélyíti el.
 július 5.  Máriagyüdön, Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai koncelebrációs misét muatatnak be, a kegyhely 850., a kegyszobor 300. éves  évfordulójá emlékezve.  
 július 14.  A kormány az egyházi ügyekért felelõs helyettes államtitkári posztot hoz létre a Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériumában. A tisztségre Semjén Zsoltot nevezik ki. Ugyanekkor nevezik ki Orbán Viktor miniszterelnök egyházügyi fõtanácsadóját is Balog Zoltán református lelkész személyében.
 augusztus 14-19.   A Katolikus Egyetemisták és Fõiskolások Egyesülete (KEFE) Szegénység és keresztény felelõsség címmel rendezi meg idén az Országos Katolikus Egyetemi Találkozót, immáron hagyományosan sátortáborként.
 augusztus 20.  Az idei Szent Jobb-körmeneten is részt vesz Göncz Árpád köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterlenök, illetve a kormány több tagja, valamint a politikai pártok képviselõi. A Szent István bazilika elõtti téren, a több ezer hívõ elõtt Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutat be koncelebrációs szentmisét. A szentbeszédet Bosák Nándor, a debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mondja.
 szeptember 7.  A Kersztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) nyilatkozatot ad ki az SZDSZ állásfoglalásával szemben, mert a parlamenti párt elfogadhatatlannak tartja, hogy az  iskolákban az erkölcstant bevezessék. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a nemzet bajának egyik legfõbb oka a morális szétesés, s ezért lenne szükség az erkölcstani ismeretekre a fiatalság körében.
 szeptember 26.  Budapesten elsõ ízben rendezik meg a Magyar Keresztény Internet Konferenciát. A résztvevõk zárónyilatkozatot fogadnak el, amelyben felhívják az egyházak és a vezetõik figyelmét az internet egyházi alkalmazásának fokozott támogatására.
 október 19. Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter bemutatkozó látogatást tesz a budapesti püspökkari titkárság székházában Balás Béla püspöknél, a Magyar Katolikus Püspöki Kar ifjúsági referensénél.
 november 11.  Orbán Viktor miniszterelnök a Gellért Szállóban találkozik a történelmi egyházak vezetõivel. A kormányfõ hangsúlyozza, hogy a jövõben rendszeressé szeretnék tenni ezeket a találkozókat, melyeken áttekintik az ország helyzetét, az összefogás és a kölcsönös jobbítás szándékával. 
 november 22.  Hetvenöt évvel ezelõt alakult meg a Szociális Testvérek Társasága, Slachta Margit vezetésével. Erre emlékezve ünnepségre került sor a budapesti Szent Imre Gimnázium dísztermében.
 december 26.  A budapesti Szent István bazilikában Franz König bíboros, Bécs volt érseke, engesztelõ szentmisét mutat be annak emlkére, hogy 50 évvel ezelõtt, 1949 december 26-án hurcolták el az esztergomi prímási palotából Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érseket. Esztergomban is felidézik a bíboros alakját egy ökumenikus szertartáson.
 
 1999.
 
 január 14.               A kormány a költségvetésbõl támogatja a felekezetek pedagógiai intézeteit - állt abban a megállapodásban, amelyet Pokorni Zoltán oktatási miniszter, Seregély István egri érsek (a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke), Bölcskei Gusztáv, a református-, illetve Harmati Béla, az evangélikus zsinat püspöke írtak alá. A szerzõdés szerint 1999-ben a költségvetés az intézeteket minden egyházi iskolába járó diák után 500 forinttal támogatni fogja.
 január 17-24.   A magyarországi történelmi keresztény egyházak ekkor tartják meg idén a szokásos évi Ökumenikus Imahetüket.
 február 14.  Mindszenty József bíboros, hercegprímás egykori címtemplomában, a római Stefano Rotondoban, Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek ünnepi szentmisét mutat be Mindszenty bíboros elítélésének ötvenedik évfordulója alkalmából. Paskai bíboros az Osservatore Romanoban cikket is ír, amelyben méltatja elõdje érdemeit. Ezidõtájt Rómában konferencián is megmelékeznek a mártír sorsú magyar hercegprímásról.
 február 21. Edmund Stoiber bajor miniszterelnököt egynapos magyarországi látogatása alatt fogadja  Paskai László bíboros, prímás, budapest-esztergomi érsek.
 február 24.  Bábel Balázs pápai káplánt, a váci Borromeo Szent Károlyról nevezettt Hittudományi Fõiskola rektorát, II. János Pál pápa a Kalocsa-kecskeméti Fõegyházmegye koadjutor érsekévé nevezi ki.
 április 5-10. A Magyar Pax Romana Fórum Baján konferenciát tart. Az idei téma: a korrupció.
 április 12. Franz König bíboros, Bécs nyugalmazott érseke, Budapesten a városházán tart elõadást, a Városházi beszélgetések c. rendezvénysorozat keretében.
 május 7-9.  II. János Pál pápa háromnapos romániai látogatást tesz, mely azonban csak a fõvárosra, Bukarestre korlátozódik. Az erdélyi katolikus és görög katolikus hívek, élükön Tempfli József nagyváradi püspökkel, nem titkolják csalódottságukat, amiért a Szentatya nem keresi fel Erdélyt. A pápai látogatás azonban így is sikeresnek mondható.Az egyházfõ és a román ortodox pátriárka közös nyilatkozatot adnak ki Koszovóról, sürgetve a mielõbbi megbékélést.
 május 15.  Jogilag lezárultnak tekinthetõ a Magyar Katolikus Egyház ingatlanrendezésének, egyébként gyakorlatilag 1991-tõl 2011-ig tartó folyamata. A kártalanítás során eddig mintegy 180 ingatlan került vissza a katolikus egyház tulajdonába, 801 ingatlan sorsa pedig még megoldásra vár.
 május 16. Közös rendezvényen találkoznak a katolikus lelkiségi mozgalmak a budapesti Olimpiai Körcsarnokban. A rendezvény fõvédnöke Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, a közösségek részérõl pedig a Fokoláre. Az imatalálkozó résztvevõit levélben köszönti II. János Pál pápa is.
 május 17-21.  Budapesten a Ferenciek terén az idén is megrendezik a Szent István Könyvhetet, a keresztény könyvkiadók ünnepi seregszemléjét.
 május 19. A Magyar Katolikus Püspöki Kar állandó tanácsának tagjai megbeszélést tartanak Orbán Viktor miniszterelnökkel és a Fidesz Magyar Polgári Párt vezetõivel. A találkozón áttekintik a magyar és az európai politikai történések aktuális helyzetét. A püspöki kart és a katolikus egyházat reményel tölti el, hogy nincs lényeges különbség a kormány által fontosnak tartott erkölcsi értékrend és az egyház által képviselt erkölcsi értékek között.
 május 28.  A Magyar Katolikus Püspöki Kar Pro Ecclesia Hungariae emlékérmet adományoz Kovács Angelus OFM Cap. atyának áldozatos lelkipásztori munkájáért, amelyet mint olaszországi fõlelkész végzett az ott élõ magyar hívõk körében.
 május 29.  A Bencés Diákszövetség országos találkozóján Orbán Viktor miniszterelnököt tiszteletbeli bencés diákká választják. Az itt elmondott beszédében a miniszterelnök hangsúlyozza: az elõttünk álló néhány esztendõ alatt eldõlhet, hogy megtudjuk-e újítani Magyarország nyugatias, keresztény, polgári hagyományait, vagy elmerülünk az értéksemlegesnek mondott, de valójában értéktelen fogyasztói kapitalizmus és szocializmus legrosszabb vonásait egyesítõ posztszocialista zûrzavarban.
 június 5-17.  Lengyelországba látogat II. János Pál pápa. A Szentatya az apostoli útja alatt 21 városban áll meg, 32 beszédet mond, 11 nyilvános szentmisét mutat be, 111 boldoggal teszi gazdagabbá az Egyházat, valamint szentté avatja Árpádházi Boldog Kingát  is, IV. Béla királyunk leányát.
 június 24-26.  Budapesten az Albert Schweitzer Otthonban konferenciát tart a keresztény Ökumenikus Baráti Tanács. Elõadások hangzanak el az Atya évérõl, az ökumené reményeirõl, a család, a nevelés és az egységépítés ökumenikus feladatairól.
 
 


Vissza a fõoldalra | Ugrás a lap tetejére

[© Minden jog fenntartva.]
Észrevételeit kérjük írja meg a wmaster@katolikus.hu címre.
Módosítva: 2001. 08. 10.